Genesis 29

1וישא יעקב רגליו וילך ארץ בני קדם
2וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רבצים עליה כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים ואבן גדלה על פי הבאר
3ונאספו שם כל הרעים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה
4ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו
5ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמרו ידענו
6ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן
7ויאמר להם הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו
8ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל הרעים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן
9עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רעה היא
10ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו
11וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך
12ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא ותרץ ותגד לאביה
13ויהי כשמע לבן את שמע יעקב בן אחתו וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו ויבאהו אל ביתו ויספר ללבן את כל הדברים האלה
14ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חדש ימים
15ויאמר לבן ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חנם הגידה לי מה משכרתך
16וללבן שתי בנות שם הגדלה לאה ושם הקטנה רחל
17ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה
18ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה
19ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר שב עמדי
20ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה
21ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבא אליה
22ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה
23ויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אתה אליו ויבא אליה יעקב
24ויתן לבן . את זלפה שפחתו ללאה בתו לשפחה
25ויהי בבקר והנה היא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי הלוא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני
26ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה
27מלא שבע זאת ואתן לך גם את זאת בעבדה אשר תעבד עמדי עוד שבע שנים אחרות
28ויעש יעקב כן וימלא שבע זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשה
29ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו לה לשפחה
30ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות
31וירא יהוה כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה
32ותהר לאה ותלד בן ותקרא את שמו ראובן כי אמרה כי ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי
33ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא את שמו שמעון
34ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קראה שמו לוי
35ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת
Copyright information for SP