Genesis 29

וישא יעקב רגליו וילך ארץ בני קדם
וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רבצים עליה כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים ואבן גדלה על פי הבאר
ונאספו שם כל הרעים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה
ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו
ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמרו ידענו
ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן
ויאמר להם הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו
ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל הרעים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן
עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רעה היא
10 ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו
11 וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך
12 ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא ותרץ ותגד לאביה
13 ויהי כשמע לבן את שמע יעקב בן אחתו וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו ויבאהו אל ביתו ויספר ללבן את כל הדברים האלה
14 ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חדש ימים
15 ויאמר לבן ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חנם הגידה לי מה משכרתך
16 וללבן שתי בנות שם הגדלה לאה ושם הקטנה רחל
17 ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה
18 ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה
19 ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר שב עמדי
20 ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה
21 ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבא אליה
22 ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה
23 ויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אתה אליו ויבא אליה יעקב
24 ויתן לבן . את זלפה שפחתו ללאה בתו לשפחה
25 ויהי בבקר והנה היא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי הלוא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני
26 ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה
27 מלא שבע זאת ואתן לך גם את זאת בעבדה אשר תעבד עמדי עוד שבע שנים אחרות
28 ויעש יעקב כן וימלא שבע זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשה
29 ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו לה לשפחה
30 ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות
31 וירא יהוה כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה
32 ותהר לאה ותלד בן ותקרא את שמו ראובן כי אמרה כי ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי
33 ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא את שמו שמעון
34 ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קראה שמו לוי
35 ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת
Copyright information for SP