Genesis 32

1וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנתיו ויברך אתם וילך וישב לבן למקומו
2ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים
3ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ויקרא שם המקום ההוא מחנים
4וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארץ שעיר שדה אדום
5ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה
6ויהי לי שור וחמור וצאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא חן בעיניך
7וישבו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו וגם הלך לקראתך וארבע מאות איש עמו
8ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות
9ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחד והכהו והיה המחנה הנשאר לפלטה
10ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק יהוה האמר אלי שוב ארצך ואל מולדתך ואיטיב עמך
11קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות
12הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני האם על הבנים
13ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרב
14וילן שם בלילה ההוא ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו
15עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתים ואילים עשרים
16גמלים מינקות ובניהם שלשים פרות ארבעים ופרים עשרה אתנות עשרים ועירים עשרה
17ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובין עדר
18ויצו את הראישון לאמר כי יפגשך עשו אחי ושאלך לאמר למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך
19ואמרת לעבדך ליעקב מנחה היא שלוחה לאדני לעשו והנה גם הוא אחרינו
20ויצו גם את השני וגם את השלישי וגם את כל ההלכים אחרי העדרים לאמר כדבר הזה תדברון אל עשו במצאכם אתו
21ואמרתם גם הנה עבדך יעקב בא אחרינו כי אמר אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי ישא פני
22ותעבר המנחה על פניו והוא לן בלילה ההוא במחנה
23ויקם בלילה ההוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחתיו ואת אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר היבק
24ויקחם ויעברם את הנחל ויעבר את כל אשר לו
25ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר
26וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו
27ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני
28ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב
29ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל
30וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אתו שם
31ויקרא יעקב שם המקום פנואל כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי
32ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע על ירכו
33על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשא אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשא
Copyright information for SP