Genesis 33

וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות
וישם את השפחות ואת ילדיהן ראישונה ואת לאה וילדיה אחרנים ואת רחל ואת יוסף אחרנים
והוא עבר לפניהם וישתחוי ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו
וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו
וישא . עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשר חנן אלהים את עבדך
ותגשנה השפחות הנה וילדיהן ותשתחוינה
ותגש גם לאה וילדיה וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו
ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא חן בעיני אדני
ויאמר עשו יש לי רב אחי ויהי לך אשר לך
10 ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראותי פני אלהים ותרצני
11 קח נא את ברכתי אשר הבאתי לך כי חנני אלהים וכי יש לי כל ויפצר בו ויקח
12 ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך
13 ויאמר אליו אדני ידע כי הילדים רכים והצאן והבקר אעלת עלי ודפקתם יום אחד ומתו כל הצאן
14 יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדני שעירה
15 ויאמר עשו אציגה נא עמך מן העם אשר אתי ויאמר למה זה אמצא חן בעיני אדני
16 וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה
17 ויעקב נסע סכותה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכות על כן קרא שם המקום סכות
18 ויבא יעקב שלום עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את פני העיר
19 ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה
20 ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי ישראל
Copyright information for SP