Genesis 34

ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ
וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה
ותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנערה וידבר אל לב הנערה
ויאמר שכם אל . אביו לאמר קח לי את הילדה הזאת לאשה
ויעקב שמע כי טמא את דינה בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחריש יעקב עד באם
ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר אתו
ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה
וידבר חמור אתם לאמר שכם בני חשקה נפשו בבתכם תנו נא אתה לו לאשה
והתחתנו אתנו בנתיכם תתנו לנו ואת בנתינו תקחו לכם
10 ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו סחרוה ואחזו בה
11 ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה אמצא חן בעיניכם ואשר תאמרו אלי אתן
12 הרבו עלי מהר מאד ומתנה ואתן כאשר תאמרו אלי ותנו לי את הנערה לאשה
13 ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמאו את דינה אחתם
14 ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות את הדבר הזה לתת את אחתנו לאיש אשר לו ערלה כי חרפה היא לנו
15 אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמונו להמול לכם כל זכר
16 ונתנו את בנתינו לכם ואת בנתיכם נקח לנו וישבנו אתכם והיינו כעם אחד
17 ואם לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו והלכנו
18 וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בנו .
19 ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו
20 ויבא חמור ושכם בנו אל שער עירם וידברו אל אנשי עירם לאמר
21 האנשים האלה שלמים הם אתנו ישבו בארץ ויסחרו אתה והארץ הנה רחבות ידים לפניהם את בנותם נקח לנו לנשים ואת בנתינו נתן להם
22 אך בזאת יאותו לנו האנשים לשבת אתנו להיות לעם אחד בהמול לנו כל זכר כאשר הם נמלים
23 מקניהם וקנינם וכל בהמתם הלוא לנו הם אך נאות להם וישבו אתנו
24 וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יצאי שער עירו וימלו כל זכר כל יצאי שער עירו
25 ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר
26 ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו
27 ובני יעקב באו על החללים ויבזו העיר אשר טמאו אחתם
28 ואת צאנם ואת בקרם ואת חמריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו
29 ואת כל חילם ואת . טפם ואת נשיהם שבו ויבזו את כל אשר בבית
30 ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אתי להבאשני ביושב הארץ בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכני ונשמדתי אני וביתי
31 ויאמרו הכ זונה יעשו את אחותנו
Copyright information for SP