Genesis 36

ואלה תולדת עשו הוא אדום
עשו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בן צבעון החוי
ואת מחלת בת ישמעאל אחות נבאות
ותלד עדה לעשו את אליפז ומחלת ילדה את רעואל
ואהליבמה ילדה את יעוש ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען
ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך מארץ כנען מפני יעקב אחיו
כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגריהם לשאת אתם מפני מקניהם
וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום
ואלה תולדת עשו אבי אדום בהר שעיר
10 ואלה שמות בני עשו אליפז בן עדה אשת עשו רעואל בן מחלת אשת עשו
11 ויהיו בני אליפז תימן ואמר וצפו וגעתם וקנז
12 ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו
13 ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני מחלת אשת עשו
14 ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בן צבעון אשת עשו ותלד לעשו את יעוש ואת יעלם ואת קרח
15 אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אמר אלוף צפו אלוף קנז
16 . . אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה
17 ואלה בני רעואל בן עשו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני מחלת אשת עשו
18 ואלה בני אהליבמה אשת עשו אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשת עשו
19 אלה בני עשו ואלה אלופיהם עשו הוא אדום
20 ואלה בני שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה
21 ודישון ואצר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום
22 ויהיו בני לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע
23 ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל ושפו ואונם
24 ואלה בני צבעון איה וענה הוא ענה אשר מצא את האימים במדבר ברעתו את החמרים לצבעון אביו
25 ואלה בני ענה דישון ואהליבמה בת ענה
26 ואלה בני דישון חמדן ואשבן יתרן וכרן
27 ואלה בני אצר בלהן וזוען ועקן
28 ואלה בני דישן עוץ וארן
29 אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה
30 אלוף דישון אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי החרי לאלופיהם בארץ שעיר
31 ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל
32 וימלך באדום בלע בן בעור ושם עירו דנהבה
33 וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה
34 וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני
35 וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את המדיני בשדה מואב ושם עירו עוית
36 וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה
37 וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר
38 וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור
39 וימת בעל חנן . . וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהטבאל בת מטרד בת מי זהב
40 ואלה שמות אלופי עשו למשפחותם למקומתם בשמותם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת
41 אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן
42 אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר
43 אלוף מגדאל אלוף עירם אלה אלופי אדום למשפחתם בארץ אחזתם הוא עשו אבי אדום
Copyright information for SP