Genesis 38

ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד איש עדלמי ושמו חירה
וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה
ותהר ותלד בן ותקרא את שמו ער
ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו אונן
ותסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שלה ויהי בכזבה בלדתה אתו
ויקח יהודה אשה לער בכרו ושמה תמר
ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו יהוה
ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך
וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו
10 וירע בעיני יהוה את אשר עשה וימת גם אתו
11 ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה
12 וירבו הימים ותמת בת שוע אשת יהודה וינחם יהודה ויעל . לגזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי תמנתה
13 ויגד לתמר כלתו לאמר הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו
14 ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותתכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינים אשר על דרך תמנתה כי ראתה כי גדל שלה והיא לא נתנה לו לאשה
15 ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה
16 ויט אליה אל הדרך ויאמר הבה נא אבוא אליך כי לא ידע כי כלתו היא ותאמר מה תתן לי כי תבוא אלי
17 ויאמר אנכי אשלח גדי עזים מן הצאן ותאמר אם תתן ערבון עד שלחך
18 ויאמר מה הערבון אשר אתן לך ותאמר חתימך ופתילך ומטך אשר בידך ויתן לה ויבא אליה ותהר לו
19 ותקם ותלך ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה
20 וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו העדלמי לקחת הערבון מיד האשה ולא מצאה
21 וישאל את אנשי המקום לאמר איה הקדשה ההיא בעינים על הדרך ויאמרו לא היתה בזה קדשה
22 וישב אל יהודה ויאמר לא מצאתיה וגם אנשי המקום אמרו לא היתה בזה קדשה
23 ויאמר יהודה תקח לה פן נהיה לבוז הנה שלחתי את הגדי הזה ואתה לא מצאתה
24 ויהי כמשלשת חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנים ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף
25 היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה ותאמר הכר נא למי החתים והפתיל והמטה האלה
26 ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני ולא יסף עוד לדעתה
27 ויהי בעת לדתה והנה תאמים בבטנה
28 ויהי בלדתה ויתן יד ותקח המילדת ותקשר על ידו שני לאמר זה יצא ראישון
29 ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה פרצת עלינו פרץ ותקרא את שמו פרץ
30 ואחרי כן יצא אחיו אשר על ידו השני ותקרא שמו זרח
Copyright information for SP