Genesis 4

1והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה
2ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה
3ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה
4והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלביהן וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו
5ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו
6ויאמר יהוה אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך
7הלוא אם תטיב שאת ואם לא תטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו
8ויאמר קין אל הבל אחיו נלכה השדה ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו
9ויאמר יהוה אל קין איה הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנכי
10ויאמר מה עשית קול דם אחיך צעק אלי מן האדמה
11ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דם אחיך מידך
12כי תעבד את האדמה לא תוסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ
13ויאמר קין אל יהוה גדול עוני מנשא
14הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני
15ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם יהוה לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו
16ויצא קין מלפני יהוה וישב בארץ נד קדמת עדן
17וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא את שם העיר כשם בנו חנוך
18ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחיאל ומחיאל ילד את מתושאל ומתושאל ילד את למך
19ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה
20ותלד עדה את יבל הוא היה אבי ישב אהל ומקנה
21ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל תפש כנר ועגב
22וצלה גם היא ילדה את תובל קין לטש כל חרש נחשת וברזל ואחות תובל קין נעמה
23ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזינה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי
24כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה
25וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ויקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין
26ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז החל לקרא בשם יהוה
Copyright information for SP