Genesis 41

ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על היאר
והנה מן היאר עלות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותרעינה באחו
והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר רעות מראה ודקות בשר ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר
ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות ויקץ פרעה
ויישן ויחלם שנית והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד בריאות וטובת
והנה שבע שבלים דקות ושדיפת קדים צמחות אחריהן
ותבלענה השבלים הדקות . את שבע השבלים הבריאות והמליאת ויקץ פרעה והנה חלום
ויהי בבקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטמי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלמיו ואין פתר אתם לפרעה
וידבר שר המשקים אל פרעה לאמר את חטאי אני מזכיר היום
10 פרעה קצף על עבדיו ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אתי ואת שר האפים
11 ונחלם חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלמו חלמנו
12 ושם אתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתר לנו את חלמתינו איש כחלמו פתר
13 ויהי כאשר פתר לנו כן היה אתי השיב על כני ואתו תלה
14 וישלח פרעה ויקרא את יוסף וירצהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה
15 ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר התשמע חלום לפתר אתו
16 ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלהים לא יענה את שלום פרעה
17 וידבר פרעה את יוסף בחלמי והנני עמד על שפת היאר
18 והנה מן היאר עלות שבע פרות בריאות בשר ויפת תאר ותרעינה באחו
19 והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן דלות ורעות תאר מאד ורקות בשר לא ראיתי כהן בכל ארץ מצרים לרע
20 ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראישנות והבריאות
21 ותבאנה אל קרבהן ולא נודע כי באו אל קרבהן ומראהן רע כאשר בתחלה ואקץ
22 ואראה בחלמי והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד מליאות וטובות
23 והנה שבע שבלים צנימות דקות ושדיפת קדים צמחות אחריהן
24 ותבלענה . השבלים הדקות את שבע השבלים הטובות ואמר אל החרטמים ואין מגיד לי
25 ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר האלהים עשה אגיד לפרעה
26 שבע הפרות הטובות שבע שנים הנה ושבע השבלים הטובות שבע שנים הנה חלום אחד הוא
27 ושבע הפרות הרקות והרעות העלות אחריהן שבע שנים הנה ושבע השבלים הרקות ושדיפת הקדים יהיו שבע שני רעב
28 הוא הדבר אשר דברתי אל פרעה את אשר האלהים עשה הראה את פרעה
29 הנה שבע שנים באות שבע גדול בכל ארץ מצרים
30 וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע בארץ מצרים וכלה הרעב את הארץ
31 ולא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא ואחרי כן כי כבד הוא מאד
32 ועלה שנית החלום אל פרעה פעמים כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשותו
33 ועתה יראה לו פרעה איש נבון וחכם וישתהו על ארץ מצרים
34 ויעש פרעה ויפקד פקדים על הארץ ויחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע
35 ויקבץ את כל האכל שבע השנים הטובות הבאות האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אכל בערים ישמרו
36 והיה האכל לפקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיינה בארץ מצרים ולא תכרת הארץ ברעב
37 וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו
38 ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו
39 ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אתך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך
40 אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך
41 ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים
42 ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם רביד זהב על צוארו
43 וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו ויקרא לפניו אברך ונתן אתו על כל ארץ מצרים
44 ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים
45 ויקרא פרעה שם יוסף צפנתי פענח ויתן לו את אסנת בת פוטיפרע . כהן אן לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים
46 ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה מלך מצרים ויצא יוסף מלפני פרעה ויעבר בכל ארץ מצרים
47 ותעש הארץ בשבע שני השבע לקמצים
48 ויקבץ את כל האכל שבע השנים אשר היה השבע בארץ מצרים ויתן אכל בערים אכל שדה העיר אשר סביבתיה נתן בתוכה
49 ויצבר יוסף בר כחול הים הרבה מאד עד כי חדל לספר כי אין מספר
50 וליוסף ילדו שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרע . כהן אן
51 ויקרא יוסף . שם הבכור מנשה כי נשני אלהים את . עמלי ואת כל בית אבי
52 ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני אלהים בארץ עניי
53 ותכלנה שבע שני השבע אשר היו בארץ מצרים
54 ותחלנה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף ויהי הרעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם
55 ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף ואשר יאמר לכם תעשון
56 והרעב היה על פני כל הארץ ויפתח יוסף את כל אשר בהם בר וישבר למצרים ויחזק הרעב בארץ מצרים
57 וכל הארצות באו מצרימה לשבר אל יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ
Copyright information for SP