Genesis 44

ויצו את אשר על ביתו לאמר מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף איש בפי אמתחתו
ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דבר
הבקר אור והאנשים שלחו הם וחמריהם
הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אליהם למה שלמתם רעה תחת טובה
הלוא זה אשר ישתה אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם
וישגם וידבר אליהם את הדברים האלה
ויאמרו . למה ידבר אדני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה
הן הכסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב
אשר ימצא אתו מעבדיך יומת וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים
10 ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקוים
11 וימהרו ויורדו איש . אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו
12 ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימים
13 ויקרעו שמלתם ויעמסו איש על חמרו וישבו העירה
14 ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה
15 ויאמר להם יוסף מה המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני
16 ויאמר יהודה מה נאמר לאדני ומה נדבר ומה נצטדק והאלהים מצא את עון עבדיך הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו
17 ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהוה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם
18 ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה
19 אדני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח
20 ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן אחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו
21 ותאמר אל עבדיך הורידהו אלי ואשימה עיני עליו
22 ונאמר אל אדני לא יוכל הנער לעזב את אביו ועזב את אביו ומת
23 ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם לא תוסיפון לראות פני
24 ויהי כי עלינו אל עבדך אבינו ונגיד לו את דברי אדני
25 ויאמר אבינו שובו שברו לנו מעט אכל
26 ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות את פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו
27 ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי
28 ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה
29 ולקחתם גם את זה מעם פני וקראהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאלה
30 ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתי ונפשו קשורה בנפשו
31 והיה כראותו כי אין הנער אתנו ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה
32 כי עבדך ערב את הנער מעם אביו לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים
33 ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעלה עם אחיו
34 כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברעה אשר תמצא את אבי
Copyright information for SP