Genesis 46

1ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק
2ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני
3ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל תירא מרדת מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם
4אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך
5ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו
6ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו
7בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו הביא אתו מצרימה
8ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכור יעקב ראובן
9ובני ראובן חנוך ופלוא חצרון וכרמי
10ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצהר ושאול בן הכנענית
11ובני לוי גרשון קהת ומררי
12ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמואל
13ובני יששכר תולע ופואה ישוב ושמרון
14ובני זבולן סרד ואלון ויחלאל
15אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנתיו שלשים ושלש
16ובני גד צפון וחגי ושוני ואצבעון ערי וארודי וארולי
17ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל
18אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש
19בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימים
20ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרע . כהן אן את מנשה ואת אפרים
21ובני בנימים בלע ובכר ואשבל גרה ונעמן אחים וראש מפים וחפים וארד
22אלה בני רחל אשר ילדה ליעקב כל נפש ארבע עשרה
23ובני דן חשים
24ובני נפתלי יחצאל וגוני יצר ושלום
25אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבע
26כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש
27ובני יוסף אשר ילדו לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים
28ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להראות לפניו גשנה ויבא ארץ גשן
29ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צוארו ויבך על צוארו עוד
30ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראיתי . פניך כי עודך חי
31ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמר אליו אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי
32והאנשים רעי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו
33והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם
34ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנערינו ועד עתה גם אנחנו גם אבתינו בעבור תשבו בארץ גשן כי תועבת מצרים כל רעי צאן
Copyright information for SP