Genesis 46

ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק
ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני
ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל תירא מרדת מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם
אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך
ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו
ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו
בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו הביא אתו מצרימה
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכור יעקב ראובן
ובני ראובן חנוך ופלוא חצרון וכרמי
10 ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצהר ושאול בן הכנענית
11 ובני לוי גרשון קהת ומררי
12 ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמואל
13 ובני יששכר תולע ופואה ישוב ושמרון
14 ובני זבולן סרד ואלון ויחלאל
15 אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנתיו שלשים ושלש
16 ובני גד צפון וחגי ושוני ואצבעון ערי וארודי וארולי
17 ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל
18 אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש
19 בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימים
20 ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרע . כהן אן את מנשה ואת אפרים
21 ובני בנימים בלע ובכר ואשבל גרה ונעמן אחים וראש מפים וחפים וארד
22 אלה בני רחל אשר ילדה ליעקב כל נפש ארבע עשרה
23 ובני דן חשים
24 ובני נפתלי יחצאל וגוני יצר ושלום
25 אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבע
26 כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש
27 ובני יוסף אשר ילדו לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים
28 ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להראות לפניו גשנה ויבא ארץ גשן
29 ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צוארו ויבך על צוארו עוד
30 ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראיתי . פניך כי עודך חי
31 ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמר אליו אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי
32 והאנשים רעי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו
33 והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם
34 ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנערינו ועד עתה גם אנחנו גם אבתינו בעבור תשבו בארץ גשן כי תועבת מצרים כל רעי צאן
Copyright information for SP