Genesis 49

1ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים
2הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם
3ראובן בכורי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז
4פחזת כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה
5שמעון ולוי אחים כלו חמס מכרתיהם
6בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל יחר כבודי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור
7אדיר אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל
8יהודה אתה יודוך אחיך ידיך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך
9גר אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביה מי יקימנו
10לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין דגליו עד כי יבוא שילה ולו יקהתו עמים
11אסורי לגפן עירו ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבושו ובדם ענבים כסותה
12חכלילו עינים מיין ולבן שנים מחלב
13זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אניות וירכתו על צידן
14יששכר חמר גרים רבץ בין המשפתים
15וירא מנוחה כי טובה ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד
16דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל
17יהיה דן נחש עלי דרך שפפון עלי ארח הנשך עקבי סוס ויפל רכבו אחור
18לישועתך קויתי יהוה
19גד גדוד יגדנו והוא יגד עקב
20מאשר שמן לחמו והוא יתן מעדני מלך
21נפתלי אילה שלחה הנתן אמרי שפר
22בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בני צעירי עלי שור
23וימררהו ויריבהו וישטמהו בעלי חצים
24ותשב באיתן קשתו ויפזו זרועי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל
25מאל אביך ויעזרך ואל שדי ויברכך ברכת שמים ממעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם
26ברכת אביך ואמך גברו על ברכת הרי עד תאות גבעת עולם תהיינה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו
27בנימים זאב יטרף בבקר יאכל עדי ולערב יחלק שלל
28כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אתם איש אשר כברכתו ברך אתם
29ויצו אתם ויאמר אליהם אני נאסף אל עמי קברו אתי אל אבתי אל המערה אשר בשדה עפרון החתי
30במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החתי לאחזת קבר
31שמ קברו את אברהם ואת שרה אשתו ושם קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושם קברתי את לאה
32מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת
33ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו
Copyright information for SP