Genesis 6

ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות ילדו להם
ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טובת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו
ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה
והנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם ויולידו להם הם הגברים אשר מעולם אנשי השם
וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום
וינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו
ויאמר יהוה אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש עד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם
ונח מצא חן בעיני יהוה
אלה תולדת נח נח איש צדיק ותמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח
10 ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת
11 ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס
12 וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ
13 ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ
14 עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר
15 וזה אשר תעשה אתה שלש מאות אמה ארך התבה והמשים אמה רחבה ושלשים אמה קומתה
16 צהר תעשה לתבה ואל אמה תכלנה מלמעלה ופתח התבה בצדה תשים תחתים שנים ושלישים תעשה
17 ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ להשחית כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים כל אשר בארץ יגוע
18 והקמתי את בריתי אתך ובאת אל התבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך אתך
19 ומכל החיה ומכל הבשר שנים מכל תביא אל התבה להחיות אתך זכר ונקבה והיה מן
20 העוף למינהו ומן הבהמה למינה ומכל אשר רמש על האדמה למיניהם שנים מכל יבאו אליך להחיות
21 ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה
22 ויעש נח ככל אשר צוה אתו אלהים כן עשה
Copyright information for SP