Genesis 7

ויאמר אלהים אל נח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה
מכל הבהמה הטהרה תקח לך שבעה שבעה זכר ונקבה ומן הבהמה אשר לא טהרה היא שנים שנים זכר
ונקבה וגם מעוף השמים המהור שבעה שבעה זכר ונקבה להחיות זרע על פני כל הארץ
כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה
ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה
ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ
ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול
מן הבהמה הטהרה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף ומכל אשר רמש על האדמה
שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה יהוה את נח
10 ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ
11 בשנת השש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה וארבות השמים נפתחו
12 ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה
13 בעצם היום הזה בא נח שם חם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה
14 הם וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף
15 ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל בשר אשר בו רוח חיים
16 והבאים זכר ונקבה זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו
17 ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ
18 ויגברו המים וירבו מאד על הארץ ותלך התבה על פני המים
19 והמים גברו מאד מאד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים
20 חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים
21 ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם
22 כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו
23 וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש עד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה
24 ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום
Copyright information for SP