Genesis 7

1ויאמר אלהים אל נח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה
2מכל הבהמה הטהרה תקח לך שבעה שבעה זכר ונקבה ומן הבהמה אשר לא טהרה היא שנים שנים זכר
3ונקבה וגם מעוף השמים המהור שבעה שבעה זכר ונקבה להחיות זרע על פני כל הארץ
4כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה
5ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה
6ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ
7ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול
8מן הבהמה הטהרה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף ומכל אשר רמש על האדמה
9שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה יהוה את נח
10ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ
11בשנת השש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה וארבות השמים נפתחו
12ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה
13בעצם היום הזה בא נח שם חם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה
14הם וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף
15ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל בשר אשר בו רוח חיים
16והבאים זכר ונקבה זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו
17ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ
18ויגברו המים וירבו מאד על הארץ ותלך התבה על פני המים
19והמים גברו מאד מאד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים
20חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים
21ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם
22כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו
23וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש עד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה
24ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום
Copyright information for SP