Genesis 9

1ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ
2ומראכם וחתתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתתיו
3כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את הכל
4אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו
5ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חי אדרשנו מיד האדם מיד איש ואחיו אדרש את נפש האדם
6שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם
7ואתם פרו ורבו ושרצו בארץ ורבו בה
8ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו לאמר
9ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם
10ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף ובבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ
11והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת עוד כל בשר . ממי המבול ולא יהיה עוד המבול להשחית הארץ
12ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני ובינכם ובין כל נפש החיה אשר אתכם לדרת עולם
13את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ
14והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן
15וזכרתי את בריתי אשר ביני ובינכם ובין כל נפש החיה אשר אתכם בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול להשחית כל בשר
16והיתה הקשת בענן וראיתה לאזכרה ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש החיה בכל בשר אשר על הארץ
17ויאמר אלהים אל נח זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ
18ויהיו בני נח היצאים מן התבה שם חם ויפת וחם הוא אבי כנען
19שלשה אלה בני נח מאלה נפצה כל הארץ
20ויחל נח איש האדמה ויטע כרם
21וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלו
22וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ
23ויקח שם ויפת את השמלה וישמו על שכם שניהם וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו
24ויקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן
25ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו
26ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו
27יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו
28ויחי נח אחרי המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה
29ויהיו כל ימי נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת
Copyright information for SP