Leviticus 1

ויקרא אל משה וידבר יהוה אליו מאהל מועד לאמר
דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קרבן ליהוה מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבניכם
אם עלה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו לרצונו לפני יהוה
וסמך את ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו
ושחט את בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אהל מועד
והפשיטו את העלה ונתחו אתה לנתחיה
ונתנו בני אהרן הכהנים אש על המזבח וערכו עצים על האש
וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים ואת הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח
וקרבו וכרעיו ירחצו במים והקטיר הכהן . הכל המזבחה עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה
10 ואם מן הצאן עלה קרבנו ליהוה מן הכשבים או מן העזים . זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו
11 ושחט אתו על ירך המזבח צפונה לפני יהוה וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב
12 ונתחו אתו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו יערך הכהן אתם על העצים אשר על האש אשר על המזבח
13 והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה
14 ואם מן העוף עלה קרבנו ליהוה והקריב מן התרים או . מבני היונה את קרבנו
15 והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצא דמו אל קיר המזבח
16 והסיר את מרתו בנצתו והשליך אתו אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן
17 ושסע אתו בכנפיו ולא יבדיל והקטיר אתו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה
Copyright information for SP