Leviticus 11

וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר אליהם
דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ
כל מפריסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו
אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם
ואת השפן כי מעלה גרה הוא ופרסה לא הפריס טמא הוא לכם
ואת הארנבת כי מעלת גרה היא ופרסה לא הפריסה טמאה היא לכם
ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגור טמא הוא לכם
מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם
ואת זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו
10 וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם
11 ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו
12 וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים שקץ הוא לכם
13 ואת אלה תשקצו מן העוף לא תאכלו שקץ הם את הנשר ואת הפרס ואת העזניה
14 ואת הדאה ואת האיה למינה
15 ואת כל ערב למינו
16 ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף למינו ואת הנץ
17 ואת הכוס ואת השלך ואת הינשוף
18 ואת התנשמת ואת הקאת ואת הרחמה
19 ואת החסידה והאנפה למינה ואת הדגיפת ואת העטלף
20 וכל שרץ העוף ההלך על ארבע שקץ הוא לכם
21 אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההלך על ארבע אשר לא כרעים ממעל לרגליו לנתר בהם על הארץ
22 את אלה מהם תאכלו את הארבה למינהו ואת הסלעם למינהו ואת החרגל למינה ואת החגב למינהו
23 וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגלים שקץ הוא לכם
24 ולאלה תטמאו כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב
25 וכל הנשא מנבלתם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
26 לכל הבהמה אשר היא מפריסת פרסה ושסעה איננה שסע . וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל הנגע בהם יטמא
27 וכל ההלך על כפיו בכל החיה ההלכת על ארבע טמאים הם לכם כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב
28 והנשא . מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים הם לכם
29 וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על הארץ החלד והעכבור והצב למינו
30 והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת
31 אלה הטמאים לכם מכל השרץ כל הנגע בהם במותם יטמא עד הערב
32 וכל אשר יפל עליו מהם במותם יטמא מכל כלי עץ או בגד או עור או שק כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יבוא וטמא עד הערב וטהר
33 וכל כלי חרש אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא ואתו תשברו
34 מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא
35 וכל אשר יפל מנבלתם עליו יטמא תנור וכרים יתצו טמאים הם וטמאים יהיו לכם
36 אך מעין מים ובור מקוה מים יהיה טהור ונגע בנבלתם יטמא
37 וכי יפל מנבלתם על . זרע זרע אשר יזרע טהור הוא
38 וכי יתן מים על הזרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם
39 וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד הערב
40 והאכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב והנשא את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב
41 וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל
42 כל ההלך על גחון וכל ההלך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם
43 אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם
44 כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ
45 כי אני יהוה אלהיכם המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים והייתם קדשים כי קדוש אני
46 זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרמשת במים לכל הנפש השרצת על הארץ
47 להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל
Copyright information for SP