Leviticus 13

וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים
וראה הכהן את הנגע בעור הבשר ושער בנגע הפך לבן ומראה הנגע עמק מעור בשרו נגע צרעת הוא וראה הכהן וטמא אתו
ואם בהרת לבנה היא בעור בשרו ועמק אין מראה מן העור ושערה לא הפך לבן והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים
וראה הכהן ביום השביעי והנה הנגע עמד בעיניו לא פשה הנגע בעור והסגירו הכהן שבעת ימים שנית
וראה הכהן . ביום השביעי שנית והנה כהה הנגע לא פשה הנגע בעור וטהרו הכהן מספחת היא וכבס בגדיו וטהר
ואם פשה תפשה המספחת בעור אחרי הראתו אל הכהן לטהרתו ונראה שנית אל הכהן
וראה הכהן והנה פשתה המספחת בעור וטמאו הכהן צרעת היא
ונגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן
10 וראה הכהן והנה שאת לבנה בעור והיא הפכה שער לבן ומחית בשר חי בשאת
11 צרעת נושנת היא בעור בשרו וטמאו הכהן לא יסגרנו כי טמא הוא
12 ואם פרח תפרח הצרעת בעור וכסתה הצרעת את כל עור הנגע מראשו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן
13 וראה הכהן והנה כסתה הצרעת את כל בשרו וטהר את הנגע כלו הפך לבן טהור הוא
14 וביום הראות בו בשר חי יטמא
15 וראה הכהן את הבשר החי וטמאו הבשר החי טמא הוא צרעת היא
16 או כי ישוב הבשר החי ונהפך ללבן ובא אל הכהן
17 וראה הכהן והנה נהפך הנגע ללבן וטהר הכהן את הנגע טהור הוא
18 ובשר כי יהיה בו . שחין ונרפא
19 והיה במקום השחין שאת לבנה או בהרת לבנה אדמדמת ונראה אל הכהן
20 וראה הכהן והנה מראהו שפל מן העור ושערה הפך לבן וטמאו הכהן נגע צרעת היא בשחין פרחה
21 ואם יראה הכהן והנה אין בה שער לבן ושפלה איננה מן העור והיא כהה והסגירו הכהן שבעת ימים
22 ואם פשה תפשה בעור וטמא הכהן אתו נגע הוא
23 ואם תחתיה תעמד הבהרת לא פשתה צרבת השחין היא וטהרו הכהן
24 או בשר כי יהיה בעורו מכות אש והיתה מחית המכוה בהרת לבנה אדמדמת או לבנה
25 וראה אתה הכהן והנה הפך שער לבן בבהרת ומראה עמק מן העור צרעת היא במכוה פרחה וטמא אתו הכהן נגע צרעת היא
26 ואם יראה הכהן והנה אין בבהרת שער לבן ושפלה איננה מן העור והיא כהה והסגירו הכהן שבעת ימים
27 וראה הכהן ביום השביעי אם פשה תפשה בעור וטמא אתו הכהן נגע צרעת היא
28 ואם תחתיה תעמד הבהרת לא פשתה בעור והיא כהה שאת המכוה היא וטהרו הכהן כי צרבת המכוה היא
29 ואיש או אשה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן
30 וראה הכהן את הנגע והנה מראהו עמק מן העור ובו שער צהב דק וטמא הכהן אתו נתק הוא צרעת הראש או הזקן היא
31 וכי יראה הכהן את נגע הנתק והנה אין מראהו עמק מן העור ושער שחר אין בו והסגיר הכהן את נגע הנתק שבעת ימים
32 וראה הכהן את הנתק ביום השביעי והנה לא פשה הנתק ולא היה בו שער צהב ומראה הנתק אין עמק מן העור
33 והתגלח ואת הנתק לא יגלח והסגיר הכהן את הנתק שבעת ימים שנית
34 וראה הכהן את הנתק ביום השביעי והנה לא פשה הנתק בעור ומראהו איננו עמק מן העור וטהרו . הכהן וכבס בגדיו וטהר
35 ואם פשה יפשה הנתק בעור אחרי טהרתו
36 וראה הכהן והנה פשה הנתק בעור לא יבקר הכהן לשער הצהב טמא הוא
37 ואם בעיניו עמד הנתק ושער שחר צמח בו נרפא הנתק טהור הוא וטהרו הכהן
38 ואיש או אשה כי יהיה בעור בשרם בהרת בהרת לבנות
39 וראה הכהן והנה בעור בשרם בהרת כהות לבנות בהק הוא פרח בעור טהור הוא
40 ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא טהור הוא
41 ואם מפאת פניו ימרט ראשו גבח הוא טהור הוא
42 וכי יהיה בקרחתו או בגבחתו נגע לבן אדמדם צרעת פרחת היא בקרחתו או בגבחתו
43 וראה אתה הכהן והנה שאת הנגע לבנה אדמדמת בקרחתו או בגבחתו כמראה צרעת עור בשר
44 איש צרוע הוא טמא הוא טמא יטמאנו הכהן בראשו נגעו
45 והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטא וטמא טמא יקרא
46 כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו
47 והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים
48 או בשתי או בערב לפשתים ולצמר או בעור או בכל מלאכת עור
49 והיה הנגע ירקרק או אדמדם בבגד או בעור או בשתי או בערב או בכל כלי עור נגע צרעת הוא והראה את הכהן
50 וראה הכהן את הנגע והסגיר את הנגע שבעת ימים
51 וראה את הנגע ביום השביעי כי פשה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בעור לכל אשר יעשה העור למלאכה צרעת ממראת הנגע טמא הוא
52 ושרף את הבגד או את השתי או את הערב בצמר או בפשתים או את כל כלי העור אשר יהיה בו הנגע כי צרעת ממראת היא באש תשרף
53 ואם יראה הכהן והנה לא פשה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור
54 וצוה הכהן וכבסו את אשר בו הנגע והסגירו שבעת ימים שנית
55 וראה הכהן אחרי הכבס את הנגע והנה לא הפך הנגע את עיניו והנגע לא פשה טמא הוא באש תשרפנו פחתת היא בקרחתו או בגבחתו
56 ואם ראה הכהן והנה כהה הנגע אחרי הכבסו אתו וקרעו אתו מן הבגד או מן העור או מן השתי או מן הערב
57 ואם תראה עוד בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור פרחת היא באש תשרפנו את אשר בו הנגע
58 והבגד או השתי או הערב או כל כלי העור אשר תכבס וסר מהם הנגע וכבס שנית וטהר
59 זאת תורת נגע הצרעת בגד הצמר או הפשתים או השתי או הערב או כל כלי העור לטהרו או לטמאו
Copyright information for SP