Leviticus 14

וידבר יהוה אל משה לאמר
זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן
ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע
וצוה הכהן ולקחו למטהר שתי צפרים חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב
וצוה הכהן ושחטו את הצפור האחת אל כלי חרש על מים חיים
ואת הצפר החיה יקח אתה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב וטבל אתם ואת הצפור החיה בדם הצפור השחוטה על מים חיים
והזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים וטהרו ושלח את הצפור החיה על פני השדה
וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים
והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבת עיניו ואת כל שערו יגלח וכבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר
10 וביום השמיני יקח שני כבשים תמימם בני שנה וכבשה אחת בת שנתה תמימה ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ולג שמן אחד
11 והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואתם לפני יהוה פתח אהל מועד
12 ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אתו לאשם ואת לג השמן והניף אתם תנופה לפני יהוה
13 ושחט את הכבש במקום אשר ישחטו את החטאת ואת העלה במקום הקדש כי כחטאת כאשם הוא לכהן קדש קדשים הוא
14 ולקח הכהן מדם האשם ונתן . על תנך אזן המטהר הימנית ועל בהון ידו הימנית ועל בהון רגלו הימנית
15 ולקח הכהן מלג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית
16 וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית והזה מן השמן . שבע פעמים לפני יהוה
17 ומיתר השמן אשר על כפו יתן הכהן על תנך אזן המטהר הימנית ועל בהון ידו הימנית ועל בהון רגלו הימנית על דם האשם
18 והנותר בשמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר וכפר עליו הכהן לפני יהוה
19 ועשה הכהן את החטאת וכפר על המטהר מטמאתו ואחר ישחט את העלה
20 והעלה הכהן את העלה ואת המנחה המזבחה לפני יהוה וכפר עליו הכהן וטהר
21 ואם דל הוא ואין ידו משגת ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו ועשרון סלת אחד בלול בשמן למנחה ולג שמן
22 ושתי תרים או שני בני יונה אשר תשיג ידו והיה אחד חטאת ואחד עלה
23 והביא אתם ביום השמיני לטהרתו אל הכהן אל פתח אהל מועד לפני יהוה
24 ולקח הכהן את כבש האשם ואת לג השמן והניף אתם . תנופה לפני יהוה
25 ושחט את כבש האשם ולקח הכהן מדם האשם ונתן על תנך אזן המטהר הימנית ועל בהון ידו הימנית ועל בהון רגלו הימנית
26 ומן השמן יצק הכהן על כף הכהן השמאלית
27 והזה הכהן באצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית שבע פעמים לפני יהוה
28 ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על תנך אזן המטהר הימנית ועל בהון ידו הימנית ועל בהון רגלו הימנית על מקום דם האשם
29 והנותר . בשמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר לכפר עליו לפני יהוה
30 ועשה את האחד מן התרים או . מבני היונה מאשר תשיג ידו
31 את אשר תשיג ידו את האחד חטאת ואת האחד עלה על המנחה וכפר . על המטהר לפני יהוה
32 זאת תורת אשר בו נגע צרעת אשר לא תשיג ידו בטהרתו
33 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
34 כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם
35 ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית
36 וצוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא כל אשר בבית ואחרי כן יבוא הכהן לראות את הבית
37 וראה הכהן את הנגע והנה הנגע בקירות הבית שקעררות ירקרקות או אדמדמות ומראהן שפל מן הקיר
38 ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים
39 ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פשה הנגע בקירות הבית
40 וצוה הכהן וחלצו את האבנים אשר בהן הנגע והשליכו אתהן אל מחוץ לעיר אל מקום טמא
41 ואת הבית יקצעו מבית סביב ושפכו את העפר אשר הקיצו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא
42 ולקחו אבנים אחרות והביאו אל תחת האבנים ועפר אחר יקחו וטחו את הבית
43 ואם ישוב הנגע ופרח בבית אחרי חלצו את האבנים ואחרי הקצות את הבית ואחרי הטח
44 ובא הכהן וראה והנה פרה הנגע בבית צרעת ממראת . בבית טמא הוא
45 ונתצו את הבית את אבניו ואת עציו ואת כל עפר הבית והוציאו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא
46 והבא אל הבית כל ימי הסגיר אתו יטמא עד הערב
47 והשכב בבית יכבס . בגדיו והאכל בבית יכבס . בגדיו
48 ואם בא יבוא הכהן וראה והנה לא פרח הנגע בבית אחרי הטח את הבית וטהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע
49 ולקחו לחטא את הבית שתי צפרים ועץ ארז ושני תולעת ואזוב
50 ושחט את הצפור האחת אל כלי חרש על מים חיים
51 ולקח את עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב ואת הצפור החיה וטבל אתם בדם הצפור השחוטה ובמים החיים והזה על הבית שבע פעמים
52 וחטא את הבית בדם הצפור ובמים החיים ובצפור החיה ובעץ הארז ובשני התולעת ובאזוב
53 ושלח את הצפור החיה אל מחוץ לעיר על פני השדה וכפר על הבית וטהר
54 זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק
55 ולצרעת הבגד ולבית
56 ולשאת ולספחת ולבהרת
57 להורות ביום הטמא וביום הטהור זאת תורת הצרעת
Copyright information for SP