Leviticus 14

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן
3ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע
4וצוה הכהן ולקחו למטהר שתי צפרים חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב
5וצוה הכהן ושחטו את הצפור האחת אל כלי חרש על מים חיים
6ואת הצפר החיה יקח אתה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב וטבל אתם ואת הצפור החיה בדם הצפור השחוטה על מים חיים
7והזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים וטהרו ושלח את הצפור החיה על פני השדה
8וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים
9והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבת עיניו ואת כל שערו יגלח וכבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר
10וביום השמיני יקח שני כבשים תמימם בני שנה וכבשה אחת בת שנתה תמימה ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ולג שמן אחד
11והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואתם לפני יהוה פתח אהל מועד
12ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אתו לאשם ואת לג השמן והניף אתם תנופה לפני יהוה
13ושחט את הכבש במקום אשר ישחטו את החטאת ואת העלה במקום הקדש כי כחטאת כאשם הוא לכהן קדש קדשים הוא
14ולקח הכהן מדם האשם ונתן . על תנך אזן המטהר הימנית ועל בהון ידו הימנית ועל בהון רגלו הימנית
15ולקח הכהן מלג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית
16וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית והזה מן השמן . שבע פעמים לפני יהוה
17ומיתר השמן אשר על כפו יתן הכהן על תנך אזן המטהר הימנית ועל בהון ידו הימנית ועל בהון רגלו הימנית על דם האשם
18והנותר בשמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר וכפר עליו הכהן לפני יהוה
19ועשה הכהן את החטאת וכפר על המטהר מטמאתו ואחר ישחט את העלה
20והעלה הכהן את העלה ואת המנחה המזבחה לפני יהוה וכפר עליו הכהן וטהר
21ואם דל הוא ואין ידו משגת ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו ועשרון סלת אחד בלול בשמן למנחה ולג שמן
22ושתי תרים או שני בני יונה אשר תשיג ידו והיה אחד חטאת ואחד עלה
23והביא אתם ביום השמיני לטהרתו אל הכהן אל פתח אהל מועד לפני יהוה
24ולקח הכהן את כבש האשם ואת לג השמן והניף אתם . תנופה לפני יהוה
25ושחט את כבש האשם ולקח הכהן מדם האשם ונתן על תנך אזן המטהר הימנית ועל בהון ידו הימנית ועל בהון רגלו הימנית
26ומן השמן יצק הכהן על כף הכהן השמאלית
27והזה הכהן באצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית שבע פעמים לפני יהוה
28ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על תנך אזן המטהר הימנית ועל בהון ידו הימנית ועל בהון רגלו הימנית על מקום דם האשם
29והנותר . בשמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר לכפר עליו לפני יהוה
30ועשה את האחד מן התרים או . מבני היונה מאשר תשיג ידו
31את אשר תשיג ידו את האחד חטאת ואת האחד עלה על המנחה וכפר . על המטהר לפני יהוה
32זאת תורת אשר בו נגע צרעת אשר לא תשיג ידו בטהרתו
33וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
34כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם
35ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית
36וצוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא כל אשר בבית ואחרי כן יבוא הכהן לראות את הבית
37וראה הכהן את הנגע והנה הנגע בקירות הבית שקעררות ירקרקות או אדמדמות ומראהן שפל מן הקיר
38ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים
39ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פשה הנגע בקירות הבית
40וצוה הכהן וחלצו את האבנים אשר בהן הנגע והשליכו אתהן אל מחוץ לעיר אל מקום טמא
41ואת הבית יקצעו מבית סביב ושפכו את העפר אשר הקיצו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא
42ולקחו אבנים אחרות והביאו אל תחת האבנים ועפר אחר יקחו וטחו את הבית
43ואם ישוב הנגע ופרח בבית אחרי חלצו את האבנים ואחרי הקצות את הבית ואחרי הטח
44ובא הכהן וראה והנה פרה הנגע בבית צרעת ממראת . בבית טמא הוא
45ונתצו את הבית את אבניו ואת עציו ואת כל עפר הבית והוציאו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא
46והבא אל הבית כל ימי הסגיר אתו יטמא עד הערב
47והשכב בבית יכבס . בגדיו והאכל בבית יכבס . בגדיו
48ואם בא יבוא הכהן וראה והנה לא פרח הנגע בבית אחרי הטח את הבית וטהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע
49ולקחו לחטא את הבית שתי צפרים ועץ ארז ושני תולעת ואזוב
50ושחט את הצפור האחת אל כלי חרש על מים חיים
51ולקח את עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב ואת הצפור החיה וטבל אתם בדם הצפור השחוטה ובמים החיים והזה על הבית שבע פעמים
52וחטא את הבית בדם הצפור ובמים החיים ובצפור החיה ובעץ הארז ובשני התולעת ובאזוב
53ושלח את הצפור החיה אל מחוץ לעיר על פני השדה וכפר על הבית וטהר
54זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק
55ולצרעת הבגד ולבית
56ולשאת ולספחת ולבהרת
57להורות ביום הטמא וביום הטהור זאת תורת הצרעת
Copyright information for SP