Leviticus 15

וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
דברו אל בני ישראל ואמרתם אליהם איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא
וזאת תהיה טמאתו בזובו רר בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו טמא הוא כל ימי זב בשרו או החתים בשרו מזובו טמאתו היא . . . . . . . . . . .
כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא
ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
והישב על הכלי אשר ישב עליו הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
והנגע בבשר הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
וכי ירק הזב בטהור יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא
10 וכל הנגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב והנשא אתם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
11 וכל אשר יגע בו הזב וידו לא שטף במים יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
12 וכלי חרש אשר יגע בו הזב ישבר וכל כלי עץ ישטף במים
13 וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו וכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים חיים וטהר
14 וביום השמיני יקח לו שתי תרים או שני בני יונה ובא לפני יהוה אל פתח אהל מועד ונתנם אל הכהן
15 ועשה אתם הכהן אחד חטאת ואחד עלה וכפר עליו הכהן לפני יהוה מזובו
16 ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב
17 וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע וכבס במים וטמא עד הערב
18 ואשה אשר ישכב אישה אתה שכבת זרע ורחצו במים וטמאו עד הערב
19 ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה כל הנגע בה יטמא עד הערב
20 וכל אשר תשכב עליו בנדתה יטמא וכל אשר תשב עליו יטמא
21 וכל הנגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
22 וכל הנגע בכל הכלי אשר תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
23 ואם על המשכבה היא או על הכלי אשר היא ישבת עליו בנגעו בו יטמא עד הערב
24 ואם שכב ישכב אישה אתה ותהי נדתה עליו יטמא שבעת ימים וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא
25 ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה כל ימי זוב טמאתה כימי נדתה תהיה טמאה היא
26 כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה כמשכב נדתה יהיה לה וכל הכלי אשר תשב עליו טמא יהיה כטמאת נדתה
27 וכל הנגע בם יטמא וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
28 ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר
29 וביום השמיני תקח לה שתי תרים או שני בני יונה והביאה אתם אל הכהן אל פתח אהל מועד
30 ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עלה וכפר עליה הכהן לפני יהוה מזוב טמאתה
31 והזהרתם את בני ישראל מטמאתם ולא ימותו בטמאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם
32 זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטמאה בה
33 והדוה בנדתה והזב את זובו לזכר ולנקבה ולאיש אשר ישכב עם טמאה
Copyright information for SP