Leviticus 16

1וידבר יהוה אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני יהוה וימתו
2ויאמר יהוה אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת אל פני הכפרת אשר על הארון ולא ימות כי בענן אראה על הכפרת
3בזאת יבוא אהרן אל הקדש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעלה
4וכיתנת בד קדש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבניט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף בגדי קדש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם
5ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעלה
6והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו
7ולקח את שני השעירים והעמיד אתם לפני יהוה פתח אהל מועד
8ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל
9והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חטאת
10והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני יהוה לכפר עליו לשלח אתו לעזאזל המדברה
11והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו ושחט את פר החטאת אשר לו
12ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני יהוה ומלוא חפניו קטרת סמים דקה והביא מבית לפרכת
13ונתן את הקטרת על האש לפני יהוה וכסה ענן הקטרת את הכפרת אשר על העדות ולא ימות
14ולקח מדם הפר והזה באצבעו אל פני הכפרת קדמה ולפני הכפרת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו
15ושחט את שעיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל מבית לפרכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והזה אתו על הכפרת ולפני הכפרת
16וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טמאתם
17וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד צאתו וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל
18ויצא אל המזבח אשר לפני יהוה וכפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב
19והזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים וטהרו וקדשו מטמאת בני ישראל
20וכלה מכפר את הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החי
21וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה
22ונשא השעיר עליו את כל עונתם אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר
23ובא אהרן אל אהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבאו אל הקדש והניחם שם
24ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש . בגדיו ויצא ועשה את עלתו ואת עלת העם וכפר בעדו ובעד העם
25ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה
26והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה
27ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקדש יוצא אל מחוץ למחנה ושרף באש את עורתם ואת בשרם ואת פרשם
28והשרף אתם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה
29והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם
30כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו
31שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם חקת עולם
32יכפר הכהן אשר ימשח אתו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבד בגדי הקדש
33וכפר את מקדש הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח יכפר על הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר
34והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה ויעש כאשר צוה יהוה את משה
Copyright information for SP