Leviticus 18

וידבר יהוה אל משה לאמר
דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני יהוה אלהיכם
כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו
את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם
ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחיה בהם אני יהוה
איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה
ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך היא לא תגלה ערותה
ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך היא
ערות אחתך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותה
10 ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה
11 ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחתך היא לא תגלה ערותה
12 ערות אחות אביך לא תגלה שאר אביך היא
13 ערות אחות אמך לא תגלה . שאר אמך היא
14 ערות אחי אביך לא תגלה ואל אשתו לא תקרב דדתך היא
15 ערות כלתך לא תגלה אשת בנך היא לא תגלה ערותה
16 ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך היא
17 ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה היא
18 ואשה על אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה
19 ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה
20 ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה
21 ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה
22 ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא
23 ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל היא
24 אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם
25 ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקיא הארץ את ישביה
26 ושמרתם . את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם
27 כי את כל התועבת האלה עשו . . . . . . . . אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ
28 ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם
29 כי כל אשר יעשה מכל התועבת האלה ונכרתו הנפשות העשות מקרב עמם
30 ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהן . אני יהוה אלהיכם
Copyright information for SP