Leviticus 18

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני יהוה אלהיכם
3כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו
4את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם
5ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחיה בהם אני יהוה
6איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה
7ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך היא לא תגלה ערותה
8ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך היא
9ערות אחתך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותה
10ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה
11ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחתך היא לא תגלה ערותה
12ערות אחות אביך לא תגלה שאר אביך היא
13ערות אחות אמך לא תגלה . שאר אמך היא
14ערות אחי אביך לא תגלה ואל אשתו לא תקרב דדתך היא
15ערות כלתך לא תגלה אשת בנך היא לא תגלה ערותה
16ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך היא
17ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה היא
18ואשה על אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה
19ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה
20ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה
21ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה
22ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא
23ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל היא
24אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם
25ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקיא הארץ את ישביה
26ושמרתם . את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם
27כי את כל התועבת האלה עשו . . . . . . . . אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ
28ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם
29כי כל אשר יעשה מכל התועבת האלה ונכרתו הנפשות העשות מקרב עמם
30ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהן . אני יהוה אלהיכם
Copyright information for SP