Leviticus 19

וידבר יהוה אל משה לאמר
דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם
איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם
אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם
וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצונכם תזבחהו
ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף
ואם אכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה
ואכלו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההיא מעמיה
ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט
10 וכרמך לא תעלל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם
11 לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו
12 ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה
13 לא תעשק את רעך ולא תגזל ולא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר
14 לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשול ויראת מאלהיך אני יהוה
15 לא תעשה עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט את עמיתך
16 לא תלך רכיל בעמך לא תעמד על דם רעך אני יהוה
17 לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא
18 לא תקום ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה
19 את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים ושדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטניז לא יעלה עליך
20 ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה בקרת תהיה לו לא יומת כי לא חפשה
21 והביא את אשמו ליהוה אל פתח אהל מועד איל אשם
22 וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא
23 וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם את ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל
24 ובשנה הרביעית יהיו כל פריו קדש חללים ליהוה
25 ובשנה החמשית תאכלו את פריו להסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם
26 לא תאכלו על הדם ולא תנחשו ולא תעננו
27 ולא תקיפו את פאת ראשכם ולא תשחיתו את פאת זקנכם
28 ושרטה לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה
29 אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה
30 את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה
31 אל תפנו אל האבות ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם
32 מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה
33 וכי יגור אתכם גר בארצכם לא תונו אתו
34 כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם
35 לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה
36 מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים
37 ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם אני יהוה
Copyright information for SP