Leviticus 2

ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליהוה סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה מנחה היא
והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ ממנה מלוא קמצו מסלתה ומשמנה על כל לבונתה והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה
והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה
וכי תקריב קרבן מנחה מאפה תנור סלת חלות מצות בללות בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן
ואם מנחה על מחבת קרבנך סלת בלולה בשמן מצה תהיה
פתת אתה פתים ויצקת עליה שמן מנחה היא
ואם מנחה מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה
והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה ליהוה והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח
והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה
10 והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה
11 כל המנחה אשר תקריבו ליהוה לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקריבו ממנו אשה ליהוה
12 קרבן ראשית תקריבו אתם ליהוה ואל המזבח לא יעלו לריח ניחח
13 וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח
14 ואם תקריב מנחת בכרים ליהוה אביב קלי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכריך
15 ונתתה עליה שמן ושמת עליה לבונה מנחה היא
16 והקטיר הכהן את אזכרתה מגרשה ומשמנה על כל לבונתה אשה ליהוה
Copyright information for SP