Leviticus 20

וידבר יהוה אל משה לאמר
ואל בני ישראל תדבר איש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן
ואני אתן את פני באיש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו כי מזרעו נתן למלך למען טמא את מקדשי וחלל את שם קדשי
ואם העלם יעלמו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למלך לבלתי המית אתו
ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אתו ואת כל הזנים אחריו לזנות אחרי המלך מקרב עמם
והנפש אשר תפנה אל האבות ואל הידענים לזנות אחריהם ונתתי את פני בנפש ההיא והכרתי אתה מקרב עמה
. והייתם קדשים כי אני יהוה אלהיכם
ושמרתם את כל חקתי ועשיתם אתם אני יהוה מקדשכם
כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמו בו
10 ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת
11 ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערות אביו גלה מות יומתו שניהם דמיהם בם
12 ואיש אשר ישכב את כלתו מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם
13 ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו מות יומתו שניהם דמיהם בם
14 ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה היא באש ישרפו אתו ואתהן ולא תהיה זמה בתוככם
15 ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרגו
16 ואשה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אתה והרגת את האשה ואת הבהמה מות יומתו דמיהם בם
17 ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישא
18 ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקור הערוה והיא גלתה את מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם
19 ערות אחות אביך ואחות אמך לא תגלה כי את שאר הערוה עונם ישאו
20 ואיש אשר ישכב את דדתו את ערות דדו גלה חטאם ישאו עררים יומתו
21 ואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה היא ערות אחיו גלה עררים יהיו
22 ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם ולא תקיא הארץ אתכם אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה
23 ולא תלכו בחקות הגוים אשר אני משלח מפניכם כי את כל אלה עשו ואקץ בם
24 ואמר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אתה ארץ זבת חלב ודבש אני יהוה אלהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים
25 והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור ולא תשקצו את נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמאה
26 והייתם לי קדשים כי . אני יהוה ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי
27 ואיש או אשה אשר יהיה בהם אוב או ידעני מות יומתו באבנים תרגמום . דמיהם בם
Copyright information for SP