Leviticus 21

ויאמר יהוה אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמו
כי אם לשארו הקרוב אליו לאביו ולאמו לבנו ולבתו לאחיו
ולאחתו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש לה יטמא
לא יטמא בעל בעמו להחלו
ולא יקרחו קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו שרטה
קדשים יהיו לאלהיהם ולא יחללו את שם אלהיהם כי את אשי יהוה לחם אלהיהם הם מקרבים והיו קדשים
אשה זונה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדוש הוא לאלהיו
וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב קדוש יהיה לך כי קדוש אני יהוה מקדשם
ובת איש כהן כי תחל לזנות את . אביה היא מחללת באש תשרף
10 והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומלא . ידו ללבש את הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרם
11 ועל כל נפשות מת לא יבוא לאביו ולאמו לא יטמא
12 ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיו כי נזר שמן משחת אלהיו עליו אני יהוה
13 והוא אשה בבתליה יקח
14 אלמנה וגרושה וחללה וזונה את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמו יקח אשה
15 ולא יחלל זרעו בעמו כי אני יהוה מקדשו
16 וידבר יהוה אל משה לאמר
17 דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך לדרתם אשר יהיה בו מום לא יקרב להגיש לחם אלהיו
18 כי כל איש אשר יהיה בו מום לא יקרב איש עור או פסח או חרום או שרוע
19 או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד
20 או גבן או דק או תבלל בעיניו או גרב או ילפת או מרוח אשך
21 כל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהן לא יגיש . את אשי יהוה מום בו לא יגש להקריב את לחם אלהיו
22 . . מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל
23 אך אל הפרכת לא יבוא ואל המזבח לא יגש כי מום בו ולא יחלל את מקדשי כי אני יהוה מקדשם
24 וידבר משה אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל
Copyright information for SP