Leviticus 22

וידבר יהוה אל משה לאמר
דבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני יהוה
אמר אליהם לדרתיכם כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מלפני אני יהוה
איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר והנגע בכל טמא נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע
או איש אשר יגע בכל שרץ טמא אשר יטמא לו או באדם אשר יטמא לו לכל טמאתו
נפש אשר תגע בו וטמא עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים
ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא
נבלה וטרפה לא יאכלו לטמאה בה אני יהוה
ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו אני יהוה מקדשם
10 וכל זר לא יאכל קדש תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש
11 וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו וילדי ביתו הם יאכלו בלחמו
12 ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל
13 ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעריה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו
14 ואיש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמישתו עליו ונתן לכהן את הקדש
15 ולא יחללו את קדשי בני ישראל . אשר ירימו ליהוה
16 והשיאו אתם עון אשמה באכלם את קדשיהם כי אני יהוה מקדשם
17 וידבר יהוה אל משה לאמר
18 דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם . ולכל נדבתם אשר יקריבו ליהוה לעלה
19 לרצונכם תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים
20 כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם
21 ואיש כי יקריב זבח שלמים ליהוה לפלא נדר או נדבה בבקר או . בצאן תמים יהיה לרצון וכל מום לא יהיה בו
22 עורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת . . . לא תקריבו אלה ליהוה ואשה לא תתנו מהם על המזבח ליהוה
23 ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשו אתו ולנדר לא ירצה
24 מעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו . ליהוה ובארצכם לא תעשו
25 ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה כי משחתים בהם מום בם לא ירצו לכם
26 וידבר יהוה אל משה לאמר
27 שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליהוה
28 ושור . ושה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד
29 וכי תזבחו זבח תודה ליהוה לרצונכם תזבחהו
30 ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בקר אני יהוה
31 ושמרתם את מצותי ועשיתם אתם . .
32 ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני יהוה מקדשם
33 המוצא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה
Copyright information for SP