Leviticus 24

וידבר יהוה אל משה לאמר
צוי את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד
מחוץ לפרכת העדות באהל מועד יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני יהוה תמיד חקת עולם לדרתיכם
על המנורה הטהרה יערך את הנרות לפני יהוה עד בקר
ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת
ושמת אתם שתי מערכות שש המערכת על השלחן הטהור לפני יהוה
ונתתה על המערכת לבונה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה
ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם
והיתה לאהרן ולבניו ואכלוה במקום קדוש כי קדש קדשים היא לו מאשי יהוה חק עולם
10 ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש ישראלי
11 ויקב בן האשה הישראלית את . השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן
12 וינחהו . במשמר לפרש להם על פי יהוה
13 וידבר יהוה אל משה לאמר
14 הוציא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השמעים את ידיהם על ראשו ורגמו אתו כל העדה
15 ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו
16 ונקב שם יהוה מות יומת רגם ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנקבו השם יומת
17 ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת
18 ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש
19 ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו
20 שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו
21 ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת
22 משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם
23 וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני ישראל עשו כאשר צוה יהוה את משה
Copyright information for SP