Leviticus 26

לא תעשו לכם אלילים ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם
את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה
אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם
ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו
והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את הזרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם
ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם
ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב
ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב
ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקמתי את בריתי אתכם
10 ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו
11 ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם
12 והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם
13 אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים ואשברה מטות עולכם ואולך אתכם קוממית
14 ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה
15 ואם בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצותי להפרכם את בריתי
16 אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בחלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם
17 ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם
18 ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם
19 ושברתי את גאון עזכם ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה
20 ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ השדה לא יתן פריו
21 ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם
22 ושלחתי בכם את חית השדה ושכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם
23 ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי
24 והלכתי גם אני עמכם . בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם
25 והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית ונאספתם אל עריכם ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב
26 בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו
27 ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי
28 והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם
29 ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו
30 והשמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלליכם וגעלה נפשי אתכם
31 ונתתי את עריכם חרבה והשמתי את מקדשכם ולא אריח בריח ניחחכם
32 והשמתי אני את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים בה
33 ואתכם אזרה בגוים והרקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה
34 אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי אשמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת הארץ והרצתה את שבתתיה
35 כל ימי אשמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה
36 והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצות איביהם ורדף אתם קול עלי נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף
37 וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם
38 ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם
39 והנשארים בכם ימקו בעונם בארצות איביהם ואף בעונות אבתם אתם ימקו
40 והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי
41 אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם
42 וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר
43 והארץ תעזב מהם והרצתה את שבתתיה באשמה מהם והם ירצו את עונם יען ביען במשפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשם
44 ואף גם זאת בהיותם בארצות איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם
45 וזכרתי להם ברית ראישונים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלהים אני יהוה
46 אלה החקים והמשפטים והתורות אשר נתן יהוה בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה
Copyright information for SP