Leviticus 3

ואם זבח שלמים קרבנו . אם מן הבקר הוא מקריב אם זכר אם נקבה תמים יקריבנו לפני יהוה
וסמך את ידו על ראש קרבנו ושחטו פתח אהל מועד וזרקו בני אהרן הכהנים את הדם על המזבח סביב
והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה
והקטירו אתו בני אהרן המזבחה על העלה אשר על העצים אשר על האש אשר על המזבח אשה ריח ניחח ליהוה
ואם מן הצאן קרבנו לזבח השלמים ליהוה זכר או נקבה תמים יקריבנו
אם כשב הוא מקריב את קרבנו והקריב אתו לפני יהוה
וסמך את ידו על ראש קרבנו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את הדם על המזבח סביב
והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה חלבו האליה תמימה לעמת העצה יסירנה את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
10 ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה
11 והקטיר הכהן המזבחה לחם אשה ליהוה
12 ואם עז קרבנו והקריבו לפני יהוה
13 וסמך את ידו על ראשו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב
14 והקריב ממנו קרבנו אשה ליהוה את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
15 ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה
16 והקטירם הכהן המזבחה לחם אשה לריח ניחח ליהוה כל חלב ליהוה
17 חקת עולם לדרתיכם בכל מושבתיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו
Copyright information for SP