Leviticus 6

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2צוה את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העלה היא העלה על המוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו
3ולבש הכהן מדי בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העלה על המזבח ושמו אצל המזבח
4ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור
5והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר וערך עליה העלה והקטיר עליה חלבי שלמים
6אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה
7וזאת תורת המנחה הקריבו אתה בני אהרן לפני יהוה אל פני המזבח
8והרים ממנה בקמצו מסלת המנחה ומשמנה ואת כל הלבונה אשר על המנחה והקטיר המזבחה אשה ריח ניחח אזכרתה ליהוה
9והנותרת ממנה יאכל אהרן ובניו מצות תאכל במקום קדוש בחצר אהל מועד יאכלוה
10לא תאפה חמץ חלקם נתתי אתה מאשי יהוה קדש קדשים היא כחטאת וכאשם
11כל זכר בבני אהרן יאכלנה חק עולם לדרתיכם מאשי יהוה כל אשר יגע בהם יקדש
12וידבר יהוה אל משה לאמר
13זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו ליהוה ביום המשח אתו עשירת האיפה סלת למנחה תמיד מחציתה בבקר ומחציתה בין הערבים
14על המחבת בשמן תעשה מרבכת תביאנה תופני מנחת פתים תקריב ריח ניחח ליהוה
15הכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אתה חק עולם ליהוה כליל תקטיר
16וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל
17וידבר יהוה אל משה לאמר
18דבר אל אהרן ואל בניו לאמר זאת תורת החטאת במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת לפני יהוה קדש קדשים היא
19הכהן המחטא אתה יאכלנה במקום קדוש תאכל בחצר אהל מועד
20כל אשר יגע בבשרה יקדש ואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליו יכבס במקום קדוש
21וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר ואם בכלי נחשת בשלה ומרק ושטף במים
22כל זכר בכהנים יאכל אתה קדש קדשים היא
23וכל חטאת אשר יבוא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשרף
Copyright information for SP