Leviticus 7

1וזאת תורת האשם קדש קדשים הוא
2במקום אשר ישחטו את העלה ישחטו את האשם ואת דמו יזרק על המזבח סביב
3ואת כל חלבו יקריב ממנו את האליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
4ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה
5והקטיר אתם הכהן המזבחה אשה ליהוה אשם הוא
6כל זכר בכהנים יאכלנו במקום קדוש יאכל קדש קדשים הוא
7כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יכפר בו לו יהיה
8והכהן המקריב את עלת איש עור העלה אשר יקריבו לכהן לו יהיה
9וכל מנחה אשר תאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל המחבת לכהן המקריב אתה לו תהיה
10וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו
11וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריבו ליהוה
12אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בללות בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן וסלת מרבכת חלות בללות בשמן
13על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח תודת שלמיו
14והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה ליהוה לכהן הזרק את דם השלמים לו יהיה
15ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר
16ואם נדר או נדבה זבח קרבנו ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת והנותר ממנו יאכל
17והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף
18ואם אכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא
19והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף הבשר כל טהור יאכל בשר
20והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה
21ונפש כי תגע בכל טמא בטמאת אדם או בבהמה טמאה או בכל שרץ טמא ואכל מבשר זבח השלמים אשר ליהוה ונכרתה הנפש ההיא מעמיה
22וידבר יהוה אל משה לאמר
23דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו
24וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלהו
25כי כל אכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה ליהוה ונכרתה הנפש האכלת מעמיה
26וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה
27כל הנפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההיא מעמיה
28וידבר יהוה אל משה לאמר
29. ואל בני ישראל תדבר המקריב את זבח שלמיו ליהוה יביא את קרבנו ליהוה מזבח שלמיו
30ידיו תביאנה את אשי יהוה את החלב על החזה יביאנו את החזה להניף אתו תנופה לפני יהוה
31והקטיר הכהן את החלב המזבחה והיה החזה לאהרן ולבניו
32ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם
33המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה
34כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל
35זאת משחת אהרן ומשחת בניו מאשי יהוה ביום הקריב אתם לכהן ליהוה
36אשר צוה יהוה לתת להם ביום משחו אתם מאת בני ישראל חק עולם לדרתם
37זאת התורה לעלה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמלאים ולזבח השלמים
38אשר צוה יהוה את משה בהר סיני ביום צותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ליהוה במדבר סיני
Copyright information for SP