Leviticus 8

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות
3ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל מועד
4ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ותקהל העדה אל פתח אהל מועד
5ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה יהוה לעשות
6ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אתם במים
7ויתן עליו את הכיתנת ויחגר אתו באבניט וילבש אתו את המעיל ויתן עליו את האפוד ויחגר אתו בחשב האפוד ויאפד לו בו
8וישם עליו את החשן ויתן על החשן את הארים ואת התמים
9וישם את המצנפת על ראשו ויתן על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את משה
10ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם
11ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו לקדשם
12ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו
13ויקריב משה את בני אהרן וילבשם כתנות ויחגר אתם אבנטים ויחבש להם מגבעות כאשר צוה יהוה את משה
14ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת
15וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו
16ויקח את כל החלב אשר על הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת חלביהן ויקטר משה המזבחה
17ואת הפר ואת עורו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר צוה יהוה את משה
18וינש את איל העלה ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
19וישחט ויזרק משה את הדם על המזבח סביב
20ואת האיל נתח לנתחיו ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר ואת הקרב
21. והכרעים רחץ במים ויקטר משה את כל האיל המזבחה עלה הוא לריח ניחח אשה הוא ליהוה כאשר צוה יהוה את משה
22ויקריב את האיל השני איל המלאים ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
23וישחט ויקח משה מדמו ויתן על תנך אזן אהרן הימנית ועל בהון ידו הימנית ועל בהון רגלו הימנית
24ויקרב את בני אהרן ויתן משה מן הדם על תנך אזנם הימנית ועל בהון ידם הימנית ועל בהון רגלם הימנית ויזרק משה את הדם על המזבח סביב
25ויקח את החלב ואת האליה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת חלביהן ואת שוק הימין
26ומסל המצות אשר לפני יהוה לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד וישם על החלבים ועל שוק הימין
27ויתן את הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה
28ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העלה מלאים הם לריח ניחח אשה . ליהוה
29ויקח משה את החזה וינפהו תנופה לפני יהוה מאיל המלאים למשה היה למנה כאשר צוה יהוה את משה
30ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו ויקדש את אהרן ואת בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו
31ויאמר משה אל אהרן ואל בניו בשלו את הבשר פתח אהל מועד במקום הקדש ושם תאכלו אתו ואת הלחם אשר בסל המלאים כאשר צויתי לאמר אהרן ובניו יאכלהו
32והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו
33ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מלאיכם כי שבעת ימים ימלא את ידיכם
34כאשר עשה ביום הזה צוה יהוה לעשות לכפר עליכם
35ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת יהוה ולא תמותו כי כן צויתי
36ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה יהוה ביד משה
Copyright information for SP