Numbers 1

1וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר
2שאו את ראש . עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם
3מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקד אתם לצבאתם אתה ואהרן
4ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא
5ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור
6לשמעון שלמיאל בן צורישדי
7ליהודה נחשון בן עמינדב
8ליששכר נתנאל בן צוער
9לזבולן אליאב בן חילן
10לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור
11לבנימים אבידן בן גדעני
12לדן אחיעזר בן עמישדי
13לאשר פגעיאל בן עכרן
14לגד אליסף בן דעואל
15לנפתלי אחירע בן עינן
16אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבתם ראשי אלפי ישראל הם
17ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות
18ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם
19כאשר צוה יהוה את משה ויפקדם במדבר סיני
20ויהיו בני ראובן בכור ישראל תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
21פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות
22לבני שמעון תולדתם למשפחותם לבית אבתם פקדיהם במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
23פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות
24לבני גד תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
25פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים
26לבני יהודה תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
27פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות
28לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
29פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות
30לבני זבולן תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
31פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות
32לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
33פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות
34לבני מנשה תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
35פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים
36לבני בנימים תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
37פקדיהם למטה בנימים חמשה ושלשים אלף וארבע מאות
38לבני דן תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
39פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות
40לבני אשר תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
41פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות
42לבני נפתלי תולדתם למשפחותם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
43פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות
44אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד למטה אחד למטה בית אבתם היו
45ויהיו כל פקדי בני ישראל . לצבאתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל
46ויהיו כל הפקדים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים
47והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם
48וידבר יהוה אל משה לאמר
49אך את מטה הלוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל
50ואתה הפקד את הלוים על משכן העדות ועל כל כליו ועל כל אשר לו הם ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו
51ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנות המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת
52וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על ידו לצבאתם
53והלוים יחנו סביב למשכן העדות ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות
54ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו
Copyright information for SP