Numbers 10

וידבר יהוה אל משה לאמר
עשה לך שתי חצצרות כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות
ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד
ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל
ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה
ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים צפונה תרועה יתקעו למסעיהם
ובהקהל את הקהל תתקעו ולא תריעו
ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם
וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרות ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם
10 וביום שמחתיכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרות על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני יהוה אלהיכם אני יהוה אלהיכם וידבר יהוה אל משה לאמר רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה בנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת ראו נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ אשר נשבעתי לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת לזרעם אחריהם
11 ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדות
12 ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פראן
13 ויסעו בראישונה על פי יהוה ביד משה
14 ויסע דגל מחנה בני יהודה בראישונה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב
15 ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן צוער
16 ועל צבא מטה בני זבולן אליאב בן חילן
17 והורד המשכן ונסעו בני גרשון ובני מררי נשאי המשכן
18 ונסע דגל מחנה בני ראובן לצבאתם ועל צבאו אליצור בן שדיאור
19 ועל צבא מטה בני שמעון שלמיאל בן צורישדי
20 ועל צבא מטה בני גד אליסף בן דעואל
21 ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם
22 ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאתם ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד
23 ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדהצור
24 ועל צבא מטה בני בנימים אבידן בן גדעוני
25 ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנות לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי
26 ועל צבא מטה בני אשר פגעיאל בן עכרן
27 ועל צבא מטה בני נפתלי אחירע בן עינן
28 אלה מסעי בני ישראל לצבאתם ויסעו
29 ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לך אתנו והטבנו לך כי יהוה דבר טוב על ישראל
30 ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך
31 ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כן ידעת חנתינו במדבר והיית לנו לעינים
32 והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והיטבנו לך
33 ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה
34 וענן יהוה עליהם יומם בנסעם מן המחנה
35 ויהי בנסע הארון ויאמר משה קומה יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך
36 ובמנוחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי ישראל
Copyright information for SP