Numbers 12

ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח .
ויאמרו הרק אך במשה דבר יהוה הלוא גם בנו דבר וישמע יהוה . .
והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה
ויאמר יהוה פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם . . .
וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל . ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם
ויאמר . . שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם יהוה במראה אליו התודע ובחלום אדבר בו
לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא
פה אל פה אדבר בו בממראה ולא בחידת ותמונת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה
ויחר אף יהוה בם וילך
10 והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל מרים והנה מצרעת
11 ויאמר אהרן אל משה בי אדני אל נא תשית עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו
12 אל נא תהיה כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו
13 ויצעק משה אל יהוה לאמר אל נא רפא נא לה
14 ויאמר יהוה אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף
15 ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסעו עד האספה מרים
16 ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פראן ויאמר משה לבני ישראל באתם עד הר האמרי אשר יהוה אלהינו נתן לנו ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל תירא ואל תחת ויקרבו אל משה ויאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפדו לנו את הארץ וישיבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן וייטב בעיני משה
Copyright information for SP