Numbers 12

1ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח .
2ויאמרו הרק אך במשה דבר יהוה הלוא גם בנו דבר וישמע יהוה . .
3והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה
4ויאמר יהוה פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם . . .
5וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל . ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם
6ויאמר . . שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם יהוה במראה אליו התודע ובחלום אדבר בו
7לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא
8פה אל פה אדבר בו בממראה ולא בחידת ותמונת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה
9ויחר אף יהוה בם וילך
10והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל מרים והנה מצרעת
11ויאמר אהרן אל משה בי אדני אל נא תשית עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו
12אל נא תהיה כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו
13ויצעק משה אל יהוה לאמר אל נא רפא נא לה
14ויאמר יהוה אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף
15ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסעו עד האספה מרים
16ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פראן ויאמר משה לבני ישראל באתם עד הר האמרי אשר יהוה אלהינו נתן לנו ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל תירא ואל תחת ויקרבו אל משה ויאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפדו לנו את הארץ וישיבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן וייטב בעיני משה
Copyright information for SP