Numbers 13

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלח כל נשיא בהם
3וישלח אתם משה ממדבר פראן על פי יהוה כלם אנשים ראשי בני ישראל הם
4ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור
5למטה שמעון שפט בן חורי
6למטה יהודה כלב בן יפנה
7למטה יששכר יגאל בן יוסף
8למטה אפרים יהושע בן נון
9למטה בנימים פלטי בן רפוא
10למטה זבולן גדיאל בן סודי
11למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי
12למטה דן עמיאל בן גמלי
13למטה אשר סתור בן מיכאל
14למטה נפתלי נחבי בן ופסי
15למטה גד גואל בן מיכי
16אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ . ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע
17וישלח אתם . לתור את ארץ כנען ויאמר אליהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר
18וראיתם את הארץ . מה היא ואת העם הישב עליה החזק הוא . הרפא . המעט הוא אם רב .
19ומה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה היא אם רעה . ומה הערים אשר הוא ישב בהן המבחנים אך מבצרים
20ומה הארץ השמנה היא אם רזה . היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם . מפרי הארץ והימים ימי בכרות ענבים
21וילכו ויבאו ויתרו את הארץ ממדבר צן עד רחב לבוא חמתה
22ויעלו בנגב ויבאו עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילדי ענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים
23ויבאו עד נחל אשכול . . ויכרתו משם זמרה ואשכל ענבים אחד . וישאו במוט בשנים ומן הרמונים ומן התאנים
24למקום ההוא קראו נחל אשכל על אדות האשכל אשר כרתו משם בני ישראל
25וישבו מתור את הארץ מקץ ארבעים יום
26וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פראן קדשה וישיבו אתם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ
27ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה
28אפס כי עז העם הישב בארץ והערים בצרות וגדלות מאד וגם ילדי ענק ראינו שם
29עמלק ישב בארץ הנגב והחתי והחוי והיבוסי והאמרי ישב בהר והכנעני ישב על הים ועל יד הירדן
30ויהס כלב את העם על משה ויאמר לו עלה נעלה וירשנו אתה כי יכל נכל לה
31והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו
32ויוציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת ישביה היא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות
33ושם ראינו את הנפלים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם וירגנו בני ישראל באהליהם ויאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו אנה אנחנו עלים ואחינו המיסו את לבבנו לאמר עם גדול ורב ממנו וערים גדלות ובצרות בשמים וגם בני ענקים ראינו שם ויאמר משה לבני ישראל לא תערצון ולא תיראון מהם יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה ובדבר הזה אינכם מאמנים ביהוה אלהיכם ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום להחנתכם באש לילה להראתכם בדרך אשר תלכו בה וענן יומם
Copyright information for SP