Numbers 13

וידבר יהוה אל משה לאמר
שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלח כל נשיא בהם
וישלח אתם משה ממדבר פראן על פי יהוה כלם אנשים ראשי בני ישראל הם
ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור
למטה שמעון שפט בן חורי
למטה יהודה כלב בן יפנה
למטה יששכר יגאל בן יוסף
למטה אפרים יהושע בן נון
למטה בנימים פלטי בן רפוא
10 למטה זבולן גדיאל בן סודי
11 למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי
12 למטה דן עמיאל בן גמלי
13 למטה אשר סתור בן מיכאל
14 למטה נפתלי נחבי בן ופסי
15 למטה גד גואל בן מיכי
16 אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ . ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע
17 וישלח אתם . לתור את ארץ כנען ויאמר אליהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר
18 וראיתם את הארץ . מה היא ואת העם הישב עליה החזק הוא . הרפא . המעט הוא אם רב .
19 ומה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה היא אם רעה . ומה הערים אשר הוא ישב בהן המבחנים אך מבצרים
20 ומה הארץ השמנה היא אם רזה . היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם . מפרי הארץ והימים ימי בכרות ענבים
21 וילכו ויבאו ויתרו את הארץ ממדבר צן עד רחב לבוא חמתה
22 ויעלו בנגב ויבאו עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילדי ענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים
23 ויבאו עד נחל אשכול . . ויכרתו משם זמרה ואשכל ענבים אחד . וישאו במוט בשנים ומן הרמונים ומן התאנים
24 למקום ההוא קראו נחל אשכל על אדות האשכל אשר כרתו משם בני ישראל
25 וישבו מתור את הארץ מקץ ארבעים יום
26 וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פראן קדשה וישיבו אתם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ
27 ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה
28 אפס כי עז העם הישב בארץ והערים בצרות וגדלות מאד וגם ילדי ענק ראינו שם
29 עמלק ישב בארץ הנגב והחתי והחוי והיבוסי והאמרי ישב בהר והכנעני ישב על הים ועל יד הירדן
30 ויהס כלב את העם על משה ויאמר לו עלה נעלה וירשנו אתה כי יכל נכל לה
31 והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו
32 ויוציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת ישביה היא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות
33 ושם ראינו את הנפלים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם וירגנו בני ישראל באהליהם ויאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו אנה אנחנו עלים ואחינו המיסו את לבבנו לאמר עם גדול ורב ממנו וערים גדלות ובצרות בשמים וגם בני ענקים ראינו שם ויאמר משה לבני ישראל לא תערצון ולא תיראון מהם יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה ובדבר הזה אינכם מאמנים ביהוה אלהיכם ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום להחנתכם באש לילה להראתכם בדרך אשר תלכו בה וענן יומם
Copyright information for SP