Numbers 14

ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבך העם בלילה ההוא
וילנו על משה ועל אהרן כל בני ישראל ויאמרו אליהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו
ולמה יהוה מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה
ויאמרו איש אל אחיו נתן ראש ונשוב מצרימה
ויפל משה ואהרן על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל
ויהושע בן נון וכלב בן יפנה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם
ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד
אם חפץ בנו יהוה והביא אתנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש
אך ביהוה אל תמרדו ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם ויהוה אתנו אל תיראם
10 ויאמרו כל העדה לרגם אתם באבנים וכבוד יהוה נראה באהל מועד אל כל בני ישראל
11 ויאמר יהוה אל משה עד אנה ינאצני העם הזה ועד אנה לא יאמנו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו
12 אכנו בדבר ואורשנו ואעשה אתך ואת בית אביך לגוי גדול ועצום ממנו
13 ויאמר משה אל יהוה ושמעו מצרים כי העלית בכחך את העם הזה מקרבו
14 ואמרו אל יושב הארץ הזאת שמעו כי אתה יהוה בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה יהוה ועננך עמד עליהם ובעמוד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה
15 והמת את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר
16 מבלתי יכלת יהוה להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר
17 ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת לאמר
18 יהוה ארך אפים ורב חסד ואמת נשא עון ופשע וחטאה ונקה לו ינקה פקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים
19 סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה
20 ויאמר יהוה סלחתי כדבריך
21 ואולם חי אני וימלא כבוד יהוה את כל הארץ
22 כי כל האנשים הראים את כבודי ואת אתתי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי
23 אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם לתת להם וכל מנאצי לא יראוה
24 ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והבאתיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יירשנה
25 והעמלקי והכנעני ישב בעמק מחר פנו וסעו לכם המדברה דרך ים סוף
26 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
27 עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר הם מלנים עלי את תלנות בני ישראל אשר הם מלנים עלי שמעתי
28 אמר אליהם חי אני נאם יהוה אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם
29 במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקדיכם לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלנתם עלי
30 אם אתם תבאו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון
31 וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והבאתי אתם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה
32 ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה
33 ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שנה ונשאו את זנתיכם עד תם פגריכם במדבר
34 במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את עונתיכם ארבעים שנה וידעתם את תנואתי
35 אני יהוה דברתי אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו ושם ימותו
36 והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ וישבו וילנו עליו את כל העדה להוציא דבה על הארץ
37 וימתו האנשים מוצאי דבת הארץ רעה במגפה לפני יהוה
38 ויהושע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים ההם ההלכים לתור את הארץ
39 וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל ויתאבלו העם מאד
40 וישכמו בבקר ויעלו אל ראש ההר לאמר הננו ועלינו אל המקום אשר אמר יהוה כי חטאנו ויאמר יהוה אל משה אמר להם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם
41 ויאמר משה למה זה אתם עברים את פי יהוה והיא לא תצליח
42 אל תעלו כי אין יהוה בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם
43 כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב כי על כן שבתם מאחרי יהוה ולא יהיה יהוה עמכם
44 ויעפלו לעלות אל ראש ההר וארון ברית יהוה ומשה לא משו מקרב המחנה
45 וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא לקראתם וירדפו אתם כאשר תעשינה הדברים ויכום ויכתום עד חרמה וישבו אל המחנה
Copyright information for SP