Numbers 17

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2אמר אל אלעזר בן אהרן הכהן וירם את המחתות מבין השרפה ואת האש זרה הלאה כי קדשו
3את מחתות החטאים האלה בנפשתם ועשו אתם רקועי פחים צפוי למזבח כי הקריבם לפני יהוה ויקדשו והיו לאות לבני ישראל
4ויקח אלעזר בן אהרן הכהן את מחתות הנחשת אשר הקריבו השרפים וירקעם צפוי למזבח
5זכרון לבני ישראל למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא להקטיר קטרת לפני יהוה ולא יהיה כקרח וכעדתו כאשר דבר יהוה ביד משה לו
6וילנו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרן לאמר אתם המתם את עם יהוה
7ויהי בהקהל העדה על משה ועל אהרן ויפנו אל אהל מועד והנה כסהו הענן וירא כבוד יהוה
8ויבא משה ואהרן אל פני אהל מועד
9וידבר יהוה אל משה לאמר
10הרמו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע ויפלו על פניהם
11ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והלך מהר אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני יהוה החל הנגף
12ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת ויכפר על העם
13ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה . .
14ויהיו המתים במגפה ארבעה עשר אלף ושבע מאות מלבד המתים על דבר קרח
15וישב אהרן אל משה אל פתח אהל מועד והמגפה נעצרה
16וידבר יהוה אל משה לאמר
17דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאיהם לבית אבתם שנים עשר מטות איש את שמו תכתב על מטהו
18ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי כי מטה אחד לראש בית אבתם
19והנחתם באהל מועד לפני העדות אשר אועד לך שמה
20והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשכתי מעלי את תלנות בני ישראל אשר הם מלנים עליכם
21וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם
22וינח משה את המטות לפני יהוה באהל העדות
23ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים
24ויוצא משה את כל המטות מלפני יהוה אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו
25ויאמר יהוה אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלנותם מעלי ולא ימותו
26ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו כן עשה
27ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו
28כל הקרב הקרב אל משכן יהוה יומת האם תמנו לגוע
Copyright information for SP