Numbers 17

וידבר יהוה אל משה לאמר
אמר אל אלעזר בן אהרן הכהן וירם את המחתות מבין השרפה ואת האש זרה הלאה כי קדשו
את מחתות החטאים האלה בנפשתם ועשו אתם רקועי פחים צפוי למזבח כי הקריבם לפני יהוה ויקדשו והיו לאות לבני ישראל
ויקח אלעזר בן אהרן הכהן את מחתות הנחשת אשר הקריבו השרפים וירקעם צפוי למזבח
זכרון לבני ישראל למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא להקטיר קטרת לפני יהוה ולא יהיה כקרח וכעדתו כאשר דבר יהוה ביד משה לו
וילנו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרן לאמר אתם המתם את עם יהוה
ויהי בהקהל העדה על משה ועל אהרן ויפנו אל אהל מועד והנה כסהו הענן וירא כבוד יהוה
ויבא משה ואהרן אל פני אהל מועד
וידבר יהוה אל משה לאמר
10 הרמו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע ויפלו על פניהם
11 ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והלך מהר אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני יהוה החל הנגף
12 ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת ויכפר על העם
13 ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה . .
14 ויהיו המתים במגפה ארבעה עשר אלף ושבע מאות מלבד המתים על דבר קרח
15 וישב אהרן אל משה אל פתח אהל מועד והמגפה נעצרה
16 וידבר יהוה אל משה לאמר
17 דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאיהם לבית אבתם שנים עשר מטות איש את שמו תכתב על מטהו
18 ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי כי מטה אחד לראש בית אבתם
19 והנחתם באהל מועד לפני העדות אשר אועד לך שמה
20 והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשכתי מעלי את תלנות בני ישראל אשר הם מלנים עליכם
21 וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם
22 וינח משה את המטות לפני יהוה באהל העדות
23 ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים
24 ויוצא משה את כל המטות מלפני יהוה אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו
25 ויאמר יהוה אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלנותם מעלי ולא ימותו
26 ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו כן עשה
27 ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו
28 כל הקרב הקרב אל משכן יהוה יומת האם תמנו לגוע
Copyright information for SP