Numbers 18

ויאמר יהוה אל אהרן אתה ובניך ובית אביך אתך תשאו את עון המקדש ואתה ובניך אתך תשאו את עון כהנתכם
וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך ואתה ובניך אתך לפני אהל העדות
ושמרו משמרתך ומשמרת כל האהל אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו ולא ימותו גם הם גם אתם
ונלוו עליך ושמרו את משמרת אהל מועד לכל עבדת האהל וזר לא יקרב אליכם
ושמרתם את משמרת הקדש ואת משמרת המזבח ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל
ואני הנה לקחתי את אחיכם הלוים מתוך בני ישראל לכם מתנה נתנים ליהוה לעבד את עבדת אהל מועד
ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת ועבדתם עבדת מתנה אתן את כהנתכם והזר הקרב יומת
וידבר יהוה אל אהרן ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי לכל קדשי בני ישראל לך נתתים למשחה ולבניך לחק עולם
זה יהיה לך מקדשי הקדשים מן האש כל קרבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשמם אשר יאשמו לי קדש קדשים לך הוא ולבניך
10 בקדש הקדשים תאכלנו כל זכר יאכל אתו קדש יהיה לך
11 וזה לך תרומת מתנם לכל תנופת בני ישראל לך נתתים ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם כל טהור בביתך יאכל אתו
12 כל חלב יצהר וכל חלב תירש ודגן ראשיתם אשר יתנו ליהוה לך נתתים
13 בכורי כל אשר בארצם אשר יביאו ליהוה לך יהיה כל טהור בביתך יאכלנו
14 כל חרם בישראל לך יהיה
15 כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו ליהוה באדם ובבהמה יהיה לך אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה
16 ופדיו מבן חדש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקדש עשרים גרה הוא
17 אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה קדש הם את דמם תזרק על המזבח ואת חלבם תקטיר אשה ריח ניחח ליהוה
18 ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין לך יהיה
19 כל תרומת הקדשים אשר ירימו בני ישראל ליהוה נתתי לך ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם ברית מלח עולם הוא לפני יהוה לך ולזרעך אתך
20 ויאמר יהוה אל אהרן בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל
21 ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבדתם אשר הם עבדים את עבדת אהל מועד
22 ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אהל מועד לשאת חטא למות
23 ועבד הלוי הוא את עבדת אהל מועד והם ישאו עונם חקת עולם לדרתיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה
24 כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו ליהוה תרומה נתתי ללוים לנחלה על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה
25 וידבר יהוה אל משה לאמר
26 ואל הלוים תדבר ואמרת אליהם . כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתיכם והרמתם ממנו את תרומת יהוה מעשר מן המעשר
27 ונחשב לכם תרומתיכם כדגן מן הגרן וכמלאה מן היקב
28 כן תרימו גם אתם את תרומת יהוה מכל מעשרתיכם אשר תקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת יהוה לאהרן הכהן
29 מכל מתנתיכם תרימו את כל תרומת יהוה מכל חלבו את מקדשו ממנו
30 ואמרת אליהם בהרמכם את חלבו ממנו ונחשב ללוים . כתבואת . גרן וכתבואת . יקב
31 ואכלתם אתו בכל מקום אתם ובתיכם כי שכר הוא לכם חלף עבדתכם באהל מועד
32 ולא תשאו עליו חטא בהרמכם את חלבו ממנו ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו
Copyright information for SP