Numbers 20

ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראישון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם
ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן
וירב העם עם משה ויאמרו לאמר ולוי גוענו בגוע אחינו לפני יהוה
ולמה הבאתם את קהל יהוה אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו
ולמה העליתנו ממצרים להביא אתנו אל המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות
ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד יהוה אליהם
וידבר יהוה אל משה לאמר
קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם
ויקח משה את המטה מלפני יהוה כאשר צוהו
10 ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים המן הסלע הזה נוצא לכם מים
11 וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם
12 ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם
13 הם מי מריבה אשר רבו בני ישראל את יהוה ויקדש בם ויאמר משה אדני יהוה אתה החלת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך אעברה נא ואראה את הארץ הטובה . אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון ויאמר יהוה אל משה רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה עלה אל ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבר את הירדן הזה וצוי את יהושע בן נון וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחל אתם את הארץ אשר תראה וידבר יהוה אל משה לאמר רב לכם סוב את ההר הזה פנו לכם צפונה ואת העם צוי לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו הישבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם ירשה עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר אכל תשברו מאתם בכםף ואכלתם וגם מים תכירו מאתם בכסף ושתיתם
14 וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו
15 וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים ויריעו לנו המצרים ולאבתינו
16 ונצעק אל יהוה וישמע קולנו וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך
17 נעברה נא בארצך לא נעבר בשדה ובכרם ולא נשתה מי בור דרך המלך נלך לא נסור ימין ושמאל עד אשר נעבר גבולך
18 ויאמר אליו אדום לא תעבר בי פן בחרב אצא לקראתך
19 ויאמרו אליו בני ישראל במסלה נעלה ואם ממימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין דבר ברגלי אעבר
20 ויאמר לא תעבר . . . . . ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה
21 וימאן אדום נתן את ישראל עבר בגבולו ויט ישראל מעליו
22 ויסעו מקדש ויבאו בני ישראל כל העדה הר ההר
23 ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמר
24 יאסף אהרן אל עמו כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את פי למי מריבה
25 קח את אהרן ואת אלעזר בנו והעל אתם הר ההר
26 והפשטת את אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרן יאסף וימת שם
27 ויעש משה כאשר צוה יהוה ויעלהו אל הר ההר לעיני כל העדה
28 ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש אתם את אלעזר בנו וימת אהרן שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן ההר
29 ויראו כל העדה כי גוע אהרן ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל
Copyright information for SP