Numbers 21

וישמע הכנעני מלך ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי
וידר ישראל נדר ליהוה ויאמר אם נתן תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם
וישמע יהוה בקול ישראל ויתן את הכנעני בידו ויחרם אתם ואת עריהם ויקרא שם המקום חרמה
ויסעו מהר ההר דרך ים סוף לסבב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך
וידבר העם באלהים ובמשה למה הוצאתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלקל
וישלח יהוה בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם יומת עם רב מישראל
ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דברנו ביהוה ובך התפלל אל יהוה ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעד העם
ויאמר יהוה אל משה עשה לך שרוף ושים אתו על הנס והיה כל הנשך וראה אתו וחי
ויעש משה נחש נחשת וישמהו על הנס והיה אם נשך הנחש את האיש והביט אל נחש הנחשת וחי
10 ויסעו בני ישראל ויחנו באבות
11 ויסעו מאבות ויחנו בעיי העברים במדבר אשר על פני מואב מזרח השמש
12 ויאמר יהוה אל משה אל תצור את מואב ואל תתגר בם . כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לוט נתתי את ער ירשה משם נסעו ויחנו בנחל זרד
13 וידבר יהוה אל משה לאמר אתה עבר היום את גבול מואב את ער וקרבת מול בני עמון אל תצורם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשה כי לבני לוט נתתיה ירשה ויסעו מנחל זרד ויחנו בעבר ארנן אשר על המדבר היוצא מגבול האמרי כי ארנן גבול מואב בין מואב ובין האמרי
14 על כן יאמר בספר מלחמות יהוה את והב בסופה ואת הנחלים ארנן
15 אשר הנחלם ואשר נטה לשבת עיר ונשען לגבול מואב
16 ומשם בארה היא הבאר אשר אמר יהוה אל משה אספה לי את העם ואתן להם מים
17 אז ישר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה
18 באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק ובמשענתם ממדבר מתנה
19 וממתנה נחלאל ומנחלאל במות
20 ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה הנשקפה על פני הישמון
21 ויאמר יהוה אל משה קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש . . . והתגר בו מלחמה היום הזה החל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעו את שמעך ורגזו וחלו מפניך וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמרי דברי שלום לאמר
22 אעברה בארצך בדרך המלך אלך לא אסור ימין ושמאל לא אטה בשדה ובכרם אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק אעברה ברגלי כאשר עשו לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער . . . .
23 ולא נתן סיחון את ישראל עבר בגבולו ויאמר יהוה אל משה ראה החלתי תת לפניך את סיחון ואת ארצו החל רש לרשת את ארצו ויאסף סיחון את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבא יחצה וילחם בישראל
24 ויכהו ישראל ואת בניו ואת כל עמו לפי חרב ויירשו את ארצו מארנן עד יבק עד בני עמון כי עז גבול בני עמון
25 ויקח ישראל את כל הערים האלה וישב ישראל בכל ערי האמרי בחשבון ובכל בנתיה
26 כי חשבון עיר סיחון מלך האמרי היא והוא הנלחם במלך מואב הראישון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנן
27 על כן יאמרו המשלים באי חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון
28 כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחון אכלה ער מואב בעלי במות ארנן
29 אוי לך מואב אבדת עם כמוש נתן בניו פלטים ובנתיו בשבי למלך האמרי סיחון
30 ונרם אבדה חשבון עד דיבון ונשים עד הנפח אש על מידבא
31 וישב ישראל בערי האמרי
32 וישלח משה לרגל את יעזר וילכדו בנתיה ויורשו את האמרי אשר שם
33 ויפנו ויעלו דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתם הוא וכל עמו למלחמה אדרעי
34 ויאמר יהוה אל משה אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמרי אשר ישב בחשבון
35 ויכו אתו ואת . . כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד ויירשו את ארצו
Copyright information for SP