Numbers 22

1ויסעו בני ישראל ויחנו בערבת מואב מעבר לירדן יריחו
2וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמרי
3ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל
4ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחך הקהל הזה את כל סביבתינו כלחך השור את ירק השדה ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההוא
5וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתרה אשר על הנהר ארץ בני עמון לקרא לו לאמר הן עם יצא ממצרים והנה כסה את עין הארץ והוא ישב ממולי
6ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך ואת אשר תאר ויאר
7וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמיהם בידם ויבאו אל בלעם וידברו אליו . דברי בלק
8ויאמר אליהם לינו פה הלילה והשבתי אתכם דבר כאשר ידבר יהוה אלי וישבו שרי מואב עם בלעם
9ויבא אלהים אל בלעם ויאמר . מה האנשים האלה עמך
10ויאמר בלעם אל האלהים בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי .
11הן עם יצא ממצרים ויכס את עין הארץ . . . ועתה לכה קבה לי אתו אולי אוכל להלחם בו וגרשתיו . .
12ויאמר אלהים אל בלעם לא תלך עמהם . ולא תאר את העם כי ברוך הוא
13ויקם בלעם בבקר ויאמר אל שרי בלק לכו אל ארצכם כי מאן יהוה לתתי להלך עמכם
14ויקמו שרי מואב ויבאו אל בלק ויאמרו . מאן בלעם הלך עמנו
15ויסף עוד בלק שלח שרים רבים ונכבדים מאלה
16ויבאו אל בלעם ויאמרו לו כה אמר בלק בן צפור . . אל נא תמנע מהלך אלי
17כי כבד אכבדך מאד וכל אשר תאמר אלי אעשה . ולכה נא קבה לי את העם הזה
18ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה אלהי לעשות קטנה או גדלה .
19ועתה שבו נא בזה גם אתם הלילה ואדעה מה יסף יהוה דבר עמי . . . . .
20ויבא מלאך אלהים אל בלעם לילה ויאמר לו אם לקרא לך באו האנשים . קום לך אתם ואך את הדבר אשר אדבר אליך אתו תעשה
21ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו וילך עם שרי מואב
22ויחר אף יהוה כי הלך הוא ויתיצב מלאך יהוה בדרך לשטן לו והוא רכב על אתנו ושני נעריו עמו
23ותרא האתון את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה ויך בלעם את האתון להטותה הדרך
24ויעמד מלאך יהוה במשעל הכרמים גדר מזה וגדר מזה
25ותרא האתון את מלאך יהוה ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויסף להכותה
26ויסף מלאך יהוה עבר ויעמד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל
27ותרא האתון את מלאך יהוה ותרבץ תחת בלעם ויחר אף בלעם ויך את האתון במקל
28ויפתח יהוה את פי האתון ותאמר אל בלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים
29ויאמר בלעם לאתון כי התעללתי בי לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך
30ותאמר האתון אל בלעם הלא אנכי אתנך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה הסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא
31ויגל יהוה את עיני בלעם וירא את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ויקד וישתחוי לאפיו
32ויאמר אליו מלאך יהוה על מה הכית את אתנך זה שלוש רגלים הנה אנכי יצאתי לשטנך . כי הרע דרכך לנגדי
33ותראני האתון ותט מלפני זה שלש רגלים אולי נטתה מפני כי עתה גם אתך הכיתי ואתה החייתי
34ויאמר בלעם אל מלאך יהוה חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם רע בעיניך אשובה לי
35ויאמר מלאך יהוה אל בלעם לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אתו תשמר תדבר וילך בלעם עם שרי בלק
36וישמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנן אשר בקצה הגבול
37ויאמר בלק אל בלעם הלא שלח שלחתי אליך לקרא לך למה לא הלכת אלי האמנם לא אוכל כבדך
38ויאמר בלעם אל בלק הנה באתי אליך עתה היכל אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישים אלהים בפיי אתו אשמר לדבר
39וילך בלעם עם בלק ויבאהו קרית חצות
40ויזבח בלק בקר וצאן וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו
41ויהי בבקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם
Copyright information for SP