Numbers 22

ויסעו בני ישראל ויחנו בערבת מואב מעבר לירדן יריחו
וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמרי
ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל
ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחך הקהל הזה את כל סביבתינו כלחך השור את ירק השדה ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההוא
וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתרה אשר על הנהר ארץ בני עמון לקרא לו לאמר הן עם יצא ממצרים והנה כסה את עין הארץ והוא ישב ממולי
ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך ואת אשר תאר ויאר
וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמיהם בידם ויבאו אל בלעם וידברו אליו . דברי בלק
ויאמר אליהם לינו פה הלילה והשבתי אתכם דבר כאשר ידבר יהוה אלי וישבו שרי מואב עם בלעם
ויבא אלהים אל בלעם ויאמר . מה האנשים האלה עמך
10 ויאמר בלעם אל האלהים בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי .
11 הן עם יצא ממצרים ויכס את עין הארץ . . . ועתה לכה קבה לי אתו אולי אוכל להלחם בו וגרשתיו . .
12 ויאמר אלהים אל בלעם לא תלך עמהם . ולא תאר את העם כי ברוך הוא
13 ויקם בלעם בבקר ויאמר אל שרי בלק לכו אל ארצכם כי מאן יהוה לתתי להלך עמכם
14 ויקמו שרי מואב ויבאו אל בלק ויאמרו . מאן בלעם הלך עמנו
15 ויסף עוד בלק שלח שרים רבים ונכבדים מאלה
16 ויבאו אל בלעם ויאמרו לו כה אמר בלק בן צפור . . אל נא תמנע מהלך אלי
17 כי כבד אכבדך מאד וכל אשר תאמר אלי אעשה . ולכה נא קבה לי את העם הזה
18 ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה אלהי לעשות קטנה או גדלה .
19 ועתה שבו נא בזה גם אתם הלילה ואדעה מה יסף יהוה דבר עמי . . . . .
20 ויבא מלאך אלהים אל בלעם לילה ויאמר לו אם לקרא לך באו האנשים . קום לך אתם ואך את הדבר אשר אדבר אליך אתו תעשה
21 ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו וילך עם שרי מואב
22 ויחר אף יהוה כי הלך הוא ויתיצב מלאך יהוה בדרך לשטן לו והוא רכב על אתנו ושני נעריו עמו
23 ותרא האתון את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה ויך בלעם את האתון להטותה הדרך
24 ויעמד מלאך יהוה במשעל הכרמים גדר מזה וגדר מזה
25 ותרא האתון את מלאך יהוה ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויסף להכותה
26 ויסף מלאך יהוה עבר ויעמד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל
27 ותרא האתון את מלאך יהוה ותרבץ תחת בלעם ויחר אף בלעם ויך את האתון במקל
28 ויפתח יהוה את פי האתון ותאמר אל בלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים
29 ויאמר בלעם לאתון כי התעללתי בי לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך
30 ותאמר האתון אל בלעם הלא אנכי אתנך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה הסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא
31 ויגל יהוה את עיני בלעם וירא את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ויקד וישתחוי לאפיו
32 ויאמר אליו מלאך יהוה על מה הכית את אתנך זה שלוש רגלים הנה אנכי יצאתי לשטנך . כי הרע דרכך לנגדי
33 ותראני האתון ותט מלפני זה שלש רגלים אולי נטתה מפני כי עתה גם אתך הכיתי ואתה החייתי
34 ויאמר בלעם אל מלאך יהוה חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם רע בעיניך אשובה לי
35 ויאמר מלאך יהוה אל בלעם לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אתו תשמר תדבר וילך בלעם עם שרי בלק
36 וישמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנן אשר בקצה הגבול
37 ויאמר בלק אל בלעם הלא שלח שלחתי אליך לקרא לך למה לא הלכת אלי האמנם לא אוכל כבדך
38 ויאמר בלעם אל בלק הנה באתי אליך עתה היכל אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישים אלהים בפיי אתו אשמר לדבר
39 וילך בלעם עם בלק ויבאהו קרית חצות
40 ויזבח בלק בקר וצאן וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו
41 ויהי בבקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם
Copyright information for SP