Numbers 23

ויאמר בלעם אל בלק עשה לי בזה שבעה מזבחות והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים
ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח
ויאמר בלעם אל בלק התיצב על עלתיך ואלכה . אולי יקרא אלהים לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך וילך . . . . . . . . . שפי
וימצא מלאך אלהים את בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחת ערכתי ואעלה פר ואיל במזבח
וישם מלאך יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר
וישב אליו והנה נצב על עלתיו הוא וכל שרי מואב
וישא משלו ויאמר . מארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל
מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה
כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב
10 מי מנה עפר יעקב ומי ספר . מרבעת ישראל תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו
11 ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברוך
12 ויען ויאמר הלוא את אשר ישים יהוה בפיי אתו אשמר לדבר
13 ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר . תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו לי משם
14 ויקחהו שדה צפים אל ראש הפסגה ויבן . שבעה מזבחות ויעל פר ואיל במזבח
15 ויאמר . אל בלק התיצב . על עלתיך ואנכי אקרא כה
16 ויקרא מלאך יהוה אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר
17 ויבא אליו והנה נצב על עלתיו ושרי מואב אתו ויאמר אליו בלק מה דבר יהוה
18 וישא משלו ויאמר קומה בלק ושמעה האזינה עדי בנו צפור
19 לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה דבר ולא יקימנה
20 הן לברך לקחתי אברך ולא אשיבנה
21 לא אביט עון ביעקב ולא ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו
22 אל מוציאם ממצרים כתעפת ראם לו
23 כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל
24 הן עם כלביה יקום וכאריה יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה
25 ויאמר בלק אל בלעם גם קב לא תקבנו וגם ברוך לא תברכנו
26 ויען בלעם ויאמר אל בלק הלא דברתי אליך לאמר כל הדבר אשר ידבר האלהים אתו אעשה
27 ויאמר בלק אל בלעם לך נא אקחך אל מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם
28 ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישמון
29 ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחות והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים
30 ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל פר ואיל אל המזבח
Copyright information for SP