Numbers 24

וירא בלעם כי טוב בעיני יהוה לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת הנחשים . . . וישת אל המדבר פניו
וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים
וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בעור ונאם הגבר שתם העין
. . . . אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עין
מה טבו אהליך יעקב ומשכנתיך ישראל
כנחלים נטוים כגנות עלי נהר כאהלים נטה יהוה כארזים עלי מים
יזל מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מגוג מלכו ותנשא מלכותו
אל נחהו ממצרים כתעפת ראם לו יאכל גוים צריו ועצמתיהם יגרם וחציו ימחץ .
כרע שכב כאריה וכלביה מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור
10 ויחר אף בלק אל בלעם ויספק את כפיו ויאמר בלק אל בלעם לקב איבי קראתי לך והנה ברכת ברוך זה שלש רגלים
11 ועתה ברח לך אל מקומך אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך יהוה מכבוד
12 ויאמר בלעם אל בלק הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אלי דברתי לאמר
13 אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה לעשות טובה או רעה מלבי אשר ידבר יהוה אלי אתו אדברה
14 ועתה הנני הלך לעמי לך ואעיצך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים
15 וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בעור ונאם הגבר שתם העין
16 נאם שמע אמרי אל וידע דעת עליון מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים
17 אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת
18 והיה אדום ירשה והיה ירשה עשו איביו וישראל עשה חיל
19 וירד מיעקב והאביד שריד מעיר
20 וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גוים עמלק ואחריתו עד יאבד
21 וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קנך
22 כי אם יהיה לבער קין עד . מאשור תשבך
23 וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה משמו אל
24 יוציאם מיד כתים וענו אשור ויענו עבר וגם הוא עד יאבד
25 ויקם בלעם וילך וישב למקומו וגם בלק הלך לדרכו
Copyright information for SP