Numbers 25

וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב
ותקראנה לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן
ויצמד מבני ישראל לבעל פעור ויחר אף יהוה בישראל
ויאמר יהוה אל משה . . . אמר ויהרגו את האנשים הנצמדים לבעל פעור וישב חרון אף יהוה מישראל
ויאמר משה אל שפטי ישראל הרגו איש את אנשיו הנצמדים לבעל פעור
והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והם בכים פתח אהל מועד
וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו
ויבא אחרי איש ישראל אל הקבה וידקר את שניהם את איש ישראל ואת האשה אל קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל
ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף
10 וידבר יהוה אל משה לאמר
11 פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי
12 לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום
13 והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל
14 ושם האיש הישראל המכה אשר הכה את המדינית זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני
15 ושם האשה המכה המדינית כזבי בת צור ראש אמת בית אב במדין הוא
16 וידבר יהוה אל משה לאמר . . . .
17 צררו את המדינים והכיתם אתם
18 כי צררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת . נשיא מדין אחתם המכה ביום המגפה על דבר פעור
19 ויהי אחר המגפה
Copyright information for SP