Numbers 26

וידבר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר
שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישראל
וידבר משה ואלעזר . . הכהן אתם בערבת מואב על ירדן יריחו לאמר
מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים
ראובן בכור ישראל ובני ראובן . חנוך משפחת החנוכי לפלוא משפחת הפלואי
לחצרון משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי
אלה משפחות הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים
בני פלוא אליאב
ובני אליאב נמואל דתן ואבירם הוא דתן ואבירם קריאי העדה אשר . הועדו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהועדתם על יהוה
10 ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם הארץ . . במות העדה באכל האש את קרח ואת חמשים ומאתים איש . . ויהיו לנס
11 ובני קרח לא מתו
12 בני שמעון למשפחת השמעוני לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני
13 לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי
14 אלה משפחות השמעוני . שנים ועשרים אלף ומאתים
15 בני גד למשפחותם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני
16 לאזני משפחת האזני לעדי משפחת העדי
17 לארודי משפחת הארודי לארולי משפחת הארולי
18 אלה משפחות . גד לפקדיהם ארבעים . אלף וחמש מאות
19 בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען
20 ויהיו בני יהודה למשפחותם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי
21 ויהיו בני פרץ לחצרון משפחת החצרוני לחמואל משפחת החמואלי
22 אלה משפחות יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות
23 בני יששכר למשפחותם לתולע משפחת התולעי לפואה משפחת הפואי
24 לישוב משפחת הישובי לשמרון משפחת השמרוני
25 אלה משפחות יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות
26 בני זבולן למשפחותם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלוני ליחלאל משפחת היחלאלי
27 אלה משפחות זבולן לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות
28 בני יוסף למשפחותם מנשה ואפרים
29 בני מנשה . למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד . משפחת הגלעדי
30 אלה בני גלעד אחיעזר משפחת האחיעזרי וחלק משפחת החלקי
31 ואשרואל משפחת האשרואלי ושכם משפחת השכמי
32 ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי
33 וצלפחד בן חפר לא היה לו בנים כי אם בנות . ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה
34 אלה משפחות מנשה לפקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות
35 ואלה בני אפרים למשפחותם לשותלח משפחת השותלחי לבכר משפחת הבכרי לתחם משפחת התחמי
36 אלה בני שותלח לעדן משפחת העדני
37 אלה משפחות בני אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחותם
38 בני בנימים למשפחותם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי
39 לשופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי
40 . . . . . לארד משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי
41 אלה בני בנימים למשפחותם לפקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות
42 ואלה בני דן למשפחותם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחות דן למשפחותם
43 כל משפחות השוחמי ופקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות
44 בני אשר למשפחותם לימנה משפחת הימני לישוה משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי
45 . . לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי
46 ושם בת אשר שרח
47 אלה משפחות בני אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות
48 בני נפתלי למשפחותם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני
49 ליצר משפחת היצרי לשלום משפחת השלומי
50 אלה משפחות נפתלי למשפחותם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות
51 אלה פקדי בני ישראל שש מאות אלף ואלף ושבע מאות ושלשים
52 וידבר יהוה אל משה לאמר
53 לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות
54 לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו
55 אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם יתנחלו
56 על פי הגורל יחלק נחלתו בין רב למעט
57 ואלה פקדי הלוים למשפחותם לגרשון משפחת הגרשוני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי
58 אלה משפחות בני לוי משפחת הלבני ומשפחת החברוני ומשפחת המחלי ומשפחת הקרחי ומשפחת המושי וקהת הוליד את עמרם
59 ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם
60 ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר
61 וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה
62 ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל זכר מבן חדש ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל
63 אלה פקדי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן יריחו
64 ובאלה לא היה איש מפקדי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני
65 כי אמר יהוה להם מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון
Copyright information for SP