Numbers 27

1ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחת מנשה בן יוסף ואלה שמות בנתיו מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה
2ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אהל מועד לאמר
3אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על יהוה בעדת קרח כי בחטאו מת אבינו ובנים לא היו לו
4למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנו לנו אחזת נחלה בתוך אחי אבינו
5ויקרב משה את משפטן לפני יהוה
6וידבר יהוה אל משה לאמר
7כן בנות צלפחד דברות נתן תתן להן אחזת נחלה בתוך אחי אביהן והעברת את נחלת אביהן להן
8ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו ונתתם את נחלתו לבתו
9ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו
10ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו
11ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו ויירש אתו והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה יהוה את משה
12וידבר יהוה אל משה לאמר עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל
13וראית אתה ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך
14אשר מריתם את פי במדבר צן במריבת העדה להקדשני במים לעיניהם הם מי מריבת קדש מדבר צן
15וידבר משה אל יהוה לאמר
16יפקד יהוה אלהי הרוחות לכל הבשר איש על העדה
17אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת יהוה כצאן אשר אין להם רעה
18ויאמר יהוה אל משה קח לך את יהושע בן נון האיש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו
19והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן . . ולפני כל העדה וצוית אתו לעיניהם
20ונתתה מהודך עליו ולמען ישמעון כל עדת בני ישראל
21ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט הארים לפני יהוה על פיהו יצא ועל פיהו יבוא הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה .
22ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ויקח את יהושע . . ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה
23ויסמך את ידו עליו ויצוהו כאשר דבר יהוה ביד משה ויאמר . אליו עיניך הראות את אשר עשה יהוה לשני המלכים האלה כן יעשה יהוה לכל הממלכות אשר אתה עבר שמה לא תיראם כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם
Copyright information for SP