Numbers 28

וידבר יהוה אל משה לאמר
צוה את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדיו
ואמרת להם זה האש אשר תקריבו ליהוה כבשים בני שנה תמימם שנים ליום עלת תמיד
את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים
ועשרית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן . רביעת ההין
עלת תמיד העשויה בהר סיני לריח ניחח אשה ליהוה
ונסכו רבעית ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר ליהוה
ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח ליהוה
וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו
10 עלת שבת בשבת על עלת התמיד ונסכיהם
11 ובראשי חדשיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
12 ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לאיל האחד
13 ועשרון עשרון סלת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה ליהוה
14 ונסכיהם חצי ההין יין לפר האחד ושלשית ההין לאיל ורביעת ההין לכבש האחד יין זאת עלת החדש בחדשו לחדשי השנה
15 ושעיר עזים אחד לחטאת ליהוה על עלת התמיד יעשו ונסכיהם
16 בחדש הראישון בארבעה עשר יום לחדש פסח ליהוה
17 ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג שבעת ימים מצות תאכלו
18 ביום הראישון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו
19 והקרבתם אשה עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם
20 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו
21 ועשרון עשרון . לכבש האחד לשבעת הכבשים
22 ושעיר עזים אחד לחטאת . לכפר עליכם
23 מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד תעשו את אלה
24 כאלה ליום תעשו שבעת הימים לחם אשה לריח ניחח ליהוה על עלת התמיד יעשו ונסכיהם
25 וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
26 ביום הבכרים בהקרבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
27 והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד . כבשים בני שנה שבעה תמימם יהיו לכם
28 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד ושני עשרנים לאיל האחד
29 ועשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
30 ושעיר עזים אחד לחטאת לכפר עליכם
31 מלבד עלת התמיד ומנחתה תעשו . תמימם יהיו לכם ונסכיהם
Copyright information for SP