Numbers 28

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2צוה את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדיו
3ואמרת להם זה האש אשר תקריבו ליהוה כבשים בני שנה תמימם שנים ליום עלת תמיד
4את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים
5ועשרית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן . רביעת ההין
6עלת תמיד העשויה בהר סיני לריח ניחח אשה ליהוה
7ונסכו רבעית ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר ליהוה
8ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח ליהוה
9וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו
10עלת שבת בשבת על עלת התמיד ונסכיהם
11ובראשי חדשיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
12ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לאיל האחד
13ועשרון עשרון סלת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה ליהוה
14ונסכיהם חצי ההין יין לפר האחד ושלשית ההין לאיל ורביעת ההין לכבש האחד יין זאת עלת החדש בחדשו לחדשי השנה
15ושעיר עזים אחד לחטאת ליהוה על עלת התמיד יעשו ונסכיהם
16בחדש הראישון בארבעה עשר יום לחדש פסח ליהוה
17ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג שבעת ימים מצות תאכלו
18ביום הראישון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו
19והקרבתם אשה עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם
20ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו
21ועשרון עשרון . לכבש האחד לשבעת הכבשים
22ושעיר עזים אחד לחטאת . לכפר עליכם
23מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד תעשו את אלה
24כאלה ליום תעשו שבעת הימים לחם אשה לריח ניחח ליהוה על עלת התמיד יעשו ונסכיהם
25וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
26ביום הבכרים בהקרבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
27והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד . כבשים בני שנה שבעה תמימם יהיו לכם
28ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד ושני עשרנים לאיל האחד
29ועשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
30ושעיר עזים אחד לחטאת לכפר עליכם
31מלבד עלת התמיד ומנחתה תעשו . תמימם יהיו לכם ונסכיהם
Copyright information for SP