Numbers 29

1ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם
2ועשיתם עלה לריח ניחח ליהוה פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
3ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל
4ועשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
5ושעיר עזים אחד לחטאת לכפר עליכם
6מלבד עלת החדש ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיה כמשפטם לריח ניחח אשה ליהוה
7ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו
8והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם יהיו לכם
9ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל האחד
10ועשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
11ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד חטאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיה
12ובחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים
13והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שלשה עשר אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו לכם
14ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר הפרים ושני עשרנים לאיל האחד לשני האילים
15ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר הכבשים ונסכיהם
16ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
17וביום השני פרים בני בקר שנים עשר אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
18ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים במספרם כמשפט
19ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
20וביום השלישי פרים עשתי עשר אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
21ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים במספרם כמשפט
22ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
23וביום הרביעי פרים עשרה אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
24ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים במספרם כמשפט
25ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
26וביום החמישי פרים תשעה אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
27ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים במספרם כמשפט
28ושעיר עזים אחד לחטאת . . . מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
29וביום הששי פרים שמנה אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
30ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים במספרם כמשפט
31ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
32וביום השביעי פרים שבעה אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
33ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים במספרם כמשפט
34ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
35וביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
36והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
37ומנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט
38ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיה
39אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם
Copyright information for SP