Numbers 3

1ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את משה בהר סיני
2ואלה שמות בני אהרן הבכור נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר
3אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר מלא ידם לכהן
4וימת נדב ואביהוא . . בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם
5וידבר יהוה אל משה לאמר
6הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו
7ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד לעבד את עבדת המשכן
8ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבד את עבדת המשכן
9ונתתה את הלוים לאהרן ולבניו נתנים נתנים הם לי מתוך בני ישראל
10ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת
11וידבר יהוה אל משה לאמר
12ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל פדוייהם יהיו והיו לי הלוים
13כי לי כל בכור ביום הכיתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני יהוה
14וידבר יהוה אל משה במדבר סיני לאמר
15פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחותם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם
16ויפקד אתם משה על פי יהוה כאשר צוהו
17ויהיו אלה בני לוי בשמותם גרשון קהת ומררי
18ואלה שמות בני גרשון למשפחותם לבני ושמעי
19ובני קהת למשפחותם עמרם ויצהר חברון ועזיאל
20ובני מררי למשפחותם מחלי ומושי אלה הם משפחות הלוי לבית אבתם
21לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשוני
22פקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות
23משפחת הגרשוני אחרי המשכן יחנו ימה
24ונשיא בית אב לגרשוני אליסף בן לאל
25ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל ומכסהו ומסך פתח אהל מועד
26וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו
27ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברוני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי
28במספר כל זכר מבן חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש
29משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה
30ונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפן בן עזיאל
31ומשמרתם הארון והשלחן והמנורה והמזבחות וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתם
32ונשיא נשיאי הלוים אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש
33למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי
34ופקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים
35ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפונה
36ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו וכל עבדתו
37ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם
38והחנים את פני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה אהרן ובניו שמרי משמרת הקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת
39כל פקדי הלוים אשר פקד משה . על פי יהוה למשפחותם כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף
40ויאמר יהוה אל משה פקד כל בכור זכר לבני ישראל מבן חדש ומעלה ושא את מספר שמותם
41ולקחת את הלוים לי אני יהוה תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל
42ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את כל בכור בבני ישראל
43ויהיו כל בכור זכר במספר שמות מבן חדש ומעלה לפקדיהם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים
44וידבר יהוה אל משה לאמר
45קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלוים אני יהוה
46ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על הלוים מבכורי בני ישראל
47ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל
48ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם
49ויקח משה את כסף הפדוים מאת העדפים על פדויי הלוים
50מאת בכורי בני ישראל לקח את הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש
51ויתן משה את כסף הפדוים לאהרן ולבניו על פי יהוה כאשר צוה יהוה את משה
Copyright information for SP