Numbers 3

ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את משה בהר סיני
ואלה שמות בני אהרן הבכור נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר
אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר מלא ידם לכהן
וימת נדב ואביהוא . . בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם
וידבר יהוה אל משה לאמר
הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו
ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד לעבד את עבדת המשכן
ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבד את עבדת המשכן
ונתתה את הלוים לאהרן ולבניו נתנים נתנים הם לי מתוך בני ישראל
10 ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת
11 וידבר יהוה אל משה לאמר
12 ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל פדוייהם יהיו והיו לי הלוים
13 כי לי כל בכור ביום הכיתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני יהוה
14 וידבר יהוה אל משה במדבר סיני לאמר
15 פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחותם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם
16 ויפקד אתם משה על פי יהוה כאשר צוהו
17 ויהיו אלה בני לוי בשמותם גרשון קהת ומררי
18 ואלה שמות בני גרשון למשפחותם לבני ושמעי
19 ובני קהת למשפחותם עמרם ויצהר חברון ועזיאל
20 ובני מררי למשפחותם מחלי ומושי אלה הם משפחות הלוי לבית אבתם
21 לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשוני
22 פקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות
23 משפחת הגרשוני אחרי המשכן יחנו ימה
24 ונשיא בית אב לגרשוני אליסף בן לאל
25 ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל ומכסהו ומסך פתח אהל מועד
26 וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו
27 ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברוני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי
28 במספר כל זכר מבן חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש
29 משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה
30 ונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפן בן עזיאל
31 ומשמרתם הארון והשלחן והמנורה והמזבחות וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתם
32 ונשיא נשיאי הלוים אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש
33 למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי
34 ופקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים
35 ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפונה
36 ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו וכל עבדתו
37 ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם
38 והחנים את פני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה אהרן ובניו שמרי משמרת הקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת
39 כל פקדי הלוים אשר פקד משה . על פי יהוה למשפחותם כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף
40 ויאמר יהוה אל משה פקד כל בכור זכר לבני ישראל מבן חדש ומעלה ושא את מספר שמותם
41 ולקחת את הלוים לי אני יהוה תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל
42 ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את כל בכור בבני ישראל
43 ויהיו כל בכור זכר במספר שמות מבן חדש ומעלה לפקדיהם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים
44 וידבר יהוה אל משה לאמר
45 קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלוים אני יהוה
46 ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על הלוים מבכורי בני ישראל
47 ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל
48 ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם
49 ויקח משה את כסף הפדוים מאת העדפים על פדויי הלוים
50 מאת בכורי בני ישראל לקח את הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש
51 ויתן משה את כסף הפדוים לאהרן ולבניו על פי יהוה כאשר צוה יהוה את משה
Copyright information for SP